Begäran om tillsynsvägledning och kommentarer angående avloppsrening

Tillsynssamverkan Halland Miljö har skrivit ett antal frågor till Naturvårdsverket, gällande tillsynen av avlopp för mellan 26-2000 p.e. Frågorna gäller bl a kopplingen mellan Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, AR 2006:7 och de rättsfall som rör den kommunala avloppsvattenreningen, skälig kostnad för rening av kväve och fosfor, definitionen av vad som är ett enskilt avlopp, bristen på enhetlig syn på reningskapaciteten i markbaserade anläggningar, förrvirringen kring tillståndsplikten för avlopp 26-200 pe samt det faktum att ett avlopp för ett hushåll genomgår en strängare prövning än ett avlopp för 1500pe.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.