Dialogmöte efter minireningsverksprojektet 2014-2015, gruppdiskussioner

Brett stöd för standardiserade serviceprotokoll.

Standardiserade serviceprotokoll är önskvärt, fysiska besök vid minireningsverket och årlig redovisning av funktionen är en lämplig grundnivå på service. Plus att inspektörerna gärna ser förslag från tillverkarna om lämpliga villkor för respektive anläggning. Detta är några av slutsatserna från Avloppsguidens användarförenings dialogmöte som hölls 28-29 april 2015 i Stockholm.

Dialogmötet den 28-29 april 2015 i Stockholm var en slutkläm på Avloppsguidens användarförenings projekt Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk och andra prefabricerade anläggningar som finansierats av Havs- och vattenmyndighetens anslag. Inbjudan gick ut brett och syftet var att diskutera fram förslag på hur former och villkor för service på minireningsverk kan utvecklas.

I detta inlägg samlar vi dokumentationen från de diskussioner som följde efter föredragen. Dokumentation från föredragen

Totalt 67 personer deltog vid dialogmötet. Representanter från 33 kommuner, 11 minireningsverksleverantörer, Havs- och vattenmyndigheten samt 8 övriga aktörer. Samtliga förslag från gruppdiskussionerna finns bifogat längst ned i detta inlägg.

Diskussionerna fördes i mindre grupper med representanter från både kommun och tillverkare. Varje grupp fick i uppdrag att diskutera vad som är en lämplig grundnivå på service, hur bra och rättssäkra tillståndsvillkor kan se ut samt hur samarbetet mellan bransch och myndigheter kan utvecklas. Endast förslag som alla i gruppen var överens om fick skrivas ner. Och det blev faktiskt förvånansvärt många förslag som grupperna kunde enas kring.

Henrik Schagerström, Watersystems Sverige AB, i diskussion med Maja Englund, Örebro kommun. Foto: VA-guiden.

Standardiserade serviceprotokoll vore bra

Minst fyra grupper applåderade användarföreningens förslag om ett standardiserat serviceprotokoll. I detta bör t ex uppgifter om anläggningen fungerar som den ska eller ej enligt tillståndet finnas med. En offentlig databas med provresultat från anläggningar förespråkades också.

Fysiska besök och årlig redovisning bör krävas

På frågan om vad som är en lämplig grundnivå på service svarade flera grupper att fysiska besök var nödvändiga. Flera ville också se en årlig redovisning till kommunen av avloppsanläggningens funktion. Några grupper enades om att provtagning och kontroll av kemikaliedoseringen bör ingå.

Tillverkare kan gärna ge förslag på lämpliga villkor

Inspektörerna såg gärna en dialog med leverantörerna kring vilka villkor som var lämpliga att ställa i tillståndet, det kan ju vara något som är speciellt lämpligt att kräva för en speciell anläggning. Krav på service och att det ska finnas en provtagningspunkt var några andra synpunkter i diskussionen kring vad som är lämpliga villkor för avloppsanläggningen.

Användarföreningen fortsätter arbetet

Avloppsguidens användarförening kommer att diskutera hur man tar synpunkterna från dialogmötet vidare. Dokumentation från gruppdiskussioner vid dialogmötet efter minireningsverksprojektet april 2015

Interna länkar: