Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk – slutrapport

Samband mellan prestanda och servicerapport/egenkontroll.
Avloppsguidens användarförening, 2015.

Med projektmedel från Havs- och vattenmyndighet (utlysning om anslag 1:12, Åtgärder för havs- och vattenmiljö) undersökte Avloppsguidens användarförening om utförd service och/eller egenkontroll på minireningsverk och andra prefabricerade avloppsanläggningar innebär att de uppfyller de reduktionskrav för miljöskydd som finns i Naturvårdsverkets allmänna råd.Inom användarföreningen kom projektet snart att kallas ”Minireningsverks-projektet”.

Utöver detta inlägg med slutrapporten och bilagor finns följande resurser:

Ur sammanfattningen:
Provtagningen visar att det bara är drygt hälften av anläggningarna som reducerar näringsämnen i överensstämmelse med det som uppges i CE-märkningen. Resultatet visar också att

  • anläggningar med satsvis rening kan ha begränsade provtagningsmöjligheter om inte plats för provtagning anordnats i verket eller i separat provtagningsbrunn i direkt anslutning efter anläggningen.
  • en högre nivå på service generellt ger bättre reningseffekt
  • en omfattande service verkar ge en mer aktiv egenkontroll hos verksamhetsutövaren
  • det finns stora skillnader i dokumentation av servicebesök

Projektet har även tagit fram ett förslag till ett serviceprotokoll ur tillsynsmyndighetens perspektiv. Serviceprotokollet bör ses som ett underlag för fortsatt diskussion mellan tillverkare, serviceorganisationer och tillsynsmyndigheter. Fortsatt diskussion behövs också i frågan om hur servicerapporterna enkelt kan delges både verksamhetsutövare och myndighet.

I bilagorna finns också mycket matnyttig information, bland annat provtagningsinstruktioner för minireningsverk (i bilaga 4) från Baga Easy, BioCleaner, Biokem, Biokube, Biovac, Green Rock, Bio Trap, IN-DRÄN Biobädd, Kenrex, Klargester, Topas, Uponor och WehoPuts.

I bilaga 7 finns beskrivningar av verkens funktion och de problem som förekommit i de undersökta anläggningarna. Bilaga 3 är en instruktion om hur man tar prover generellt.

Rapport Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk – samband mellan prestanda och servicerapport/egenkontroll

Bilaga 1 Deltagande kommuner och anläggningar

Bilaga 2 Inbjudan till företrädare minireningsverk

Bilaga 3 Provtagning avloppsvatten AlControl

Bilaga 4 Rutiner för kontroll och provtagning

Bilaga 5 Rapporteringsfil

Bilaga 6 Underlag till servicerapport

Bilaga 7 Beskrivningar av verk

Bilaga 8 Sammanställning av domar

Bilaga 9 Checklista för tillsyn av minireningsverk

1 kommentar