Behöver fastighetsägare betala anslutningsavgift för dagvattenservis om de har LOD? Expertsvar

Expertfråga besvarad av Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB. Augusti 2017.

Fråga
I ett gammalt verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten har VA-huvudmannen börjat renovera ledningar. Det finns i dagsläget inget dagvattennät och med största sannolikhet avleds dag- och dränvatten via spillvattenledningen.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.