Fortsättningsprojekt – Gemensamhetsanläggningar för va

Projekt 2

Under 2015 påbörjade VA-guiden ett arbete om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp. Arbetet mynnade ut i rapporten ”Gemensamhetsanläggningar för va – en del i genomförandet av kommuners va-planer”, läs mer här. Som en fortsättning på detta arbete har en ny rapport tagits fram Fortsättningsprojekt – Gemensamhetsanläggningar för va. Syftet med fortsättningsprojektet var att utveckla en arbetsprocess för gemensamhetsanläggningar för va, öka kunskapen om drivkrafter och kostnader, samt att samla in erfarenheter om hur kommuner hanterar gemensamhetsanläggningar i sin va-planering.

Själva arbetsprocessen vid planering och bildande av gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp har beskrivits utförligt i rapporten och förtydligas för att visa vad som händer steg för steg.

I rapporten finns ett färdigt informationsmaterial om gemensamhetsanläggningar för va som med fördel kan spridas till fastighetsägare, kommuner och lantmäterimyndigheter.
Som en del i projektet i form av ett examensarbete har det även gjorts djupintervjuer med fastighetsägare om drivkrafter och kostnader som bl.a. visar på behov av stöd i tidiga skeden.

Rapporten i sin helhet: Fortsättningsprojekt – Gemensamhetsanläggningar för va

Fullständig referens: Fortsättningsprojekt – Gemensamhetsanläggningar för va, Marie Albinsson & Mats Johansson, VA-guiden/Ecoloop, VA-guiden Rapport 2017:1