Att definiera normaldagvatten: förslag och resonemang, SVU 2017

Projektet har utrett om VA-huvudmannens skyldighet kan begränsas till ett ”hushållsdagvatten” på motsvarande sätt som dricksvatten- och spillvattentjänsterna är kopplade till hushållens behov. Med utgångspunkt i VA-lagstiftningen klargörs hur ansvarsförhållandet mellan VA-huvudman och fastighetsägare kan förtydligas när det gäller dagvatten. Kärnfrågan är vilket dagvatten VA-huvudmannen är skyldig att hantera.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.