Hög skyddsnivå – hur gör vi med gamla markbäddar?

Fråga: Min fråga gäller tillräcklig rening i område med hög skyddsnivå. Avloppsanläggningar med sämre rening än slamavskiljare samt markbädd är till största delen åtgärdade eller har fått ett föreläggande i vår kommun.

Då återstår bland annat en stor del markbäddar som är anlagda mellan 1985-2005. Det är ett litet problem med främst äldre markbäddar, från 80- och 90-talet. Först skickar vi en skrivelse om att fastighetsägaren ska undersöka statusen och eventuellt ta ett vattenprov för att ge en uppfattning om reningen. Problemet med en enstaka provtagning är att den är just enstaka och ger inte en helhetsbild. Helst inte när resultatet visar på mycket låga utsläpp av fosfor, mindre än 1 mg/l.

Vårt tillvägagångssätt är i de här fallen (två än så länge) att skicka ytterligare en skrivelse där samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) utför provtagning och okulär kontroll (luftningsrör m.m.). Skulle det visa sig vara godkänt får SBF ta analyskostnaden. Finns det ett bättre sätt att bedöma markbädden? Det är hög skyddsnivå som gäller i kommunen, antogs 2012.

Enligt avloppsguidens expertsvar är det svårt att ”döma” ut en markbaserad enbart på grund av ålder, i alla fall inom det här tidsspannet. (se t ex svaren Gamla anläggningar – när bör vi döma ut dem på grund av ålder och Äldre anläggningar med oklar utformning med eller utan tillstånd, reds anm).

Alternativ två är att helt sonika köra med föreläggande och pröva det i högre instans, med hänvisning till att en markbädd inte klarar hög skyddsnivå, och ta med relevanta paragrafer och fakta. Några tips?

EXPERTMaria HübinetteMiljövetare Kungälvs kommun samt Din VA-konsult

SVAR:

Rent juridiskt har man ju helt olika situationer att förhålla sig till om anläggningarna har ett tillstånd med stöd av miljöbalken, eller om tillståndet är utfärdat enligt tidigare lagstiftning. Men det antar jag att ni har koll på.

Att provta markbäddar för att bilda sig en uppfattning om hur bra funktionen är på anläggningen är mycket vanskligt och framförallt om det inte rör sig om täta markbäddar. Där får man dels antagligen ut en mycket liten del av avloppsvattnet som renas i anläggningen, dels riskerar man att inte få ut en representativ del av det renade vattnet. Om man dessutom enbart genomför en eller ett par stickprover så skulle jag vilja påstå att analysresultatet inte säger någonting om anläggningens funktion, i stort sett.

Den dokumentation som finns beträffande anläggningen i tillståndet och möjligen hos fastighetsägaren säger mycket mer. Där får man ju ut information om hur anläggningen är projekterad. Om allt verkar till fylles här så kan man gå vidare och utreda anläggningen. Bland annat kan man förhöra sig hos fastighetsägaren om hur anläggningen har varit belastad genom åren. Man bör också försöka inhämta information beträffande om slamtömningen har genomförts på ett tillfredsställande sätt genom åren. Utöver detta rekommenderar jag att man gör en okulär besiktning av anläggningen i ett tillsynsbesök. Att enbart döma ut en anläggning på grund av ålder ska man absolut undvika.

Men det viktiga i hela frågeställningen tycker jag ändå är något helt annat. Du skriver att ” Avloppsanläggningar med sämre rening än slamavskiljare samt markbädd är till största delen åtgärdade eller har fått ett föreläggande i vår kommun.” Vidare skriver du ” Det är hög skyddsnivå som gäller i kommunen, antogs 2012.” (Här gör jag nu ett antagande att du menar hög skyddsnivå med avseende på miljöskydd.) Om man vill ställa krav på att fastighetsägaren ska åtgärda en befintlig avloppsrening för fastigheten, och man bedömer att den anläggning som finns på platsen har en funktion som uppfyller normal skyddsnivå, så måste man genomföra en ordentlig skälighetsavvägning om man vill ställa krav på att fastighetens avloppsrening ska motsvara hög skyddsnivå! Det vill säga hur stor olägenhet utgör avloppet för människors hälsa och miljön idag? Hur mycket kommer det att kosta för fastighetsägaren att åtgärda den skillnaden i fosforrening som hög- respektive normalskyddsnivå innebär? Hur många kronor per kilo renat fosfor kommer det då att kosta fastighetsägaren?

I alla delar av miljötillsynen måste vi ju överväga vilken miljönytta tillsynen egentligen innebär och väga de olika ärendena och tillsynsområdena mot varandra bland annat i tillsynsplanen.


Det är alltid den enskilda myndigheten som självständigt utformar sina beslut, och som självständigt gör sina bedömningar och som ansvarar mot sina tillsynsobjekt och medborgare. VA-guiden AB, samt de experter som svarar på uppdrag av avloppsguiden/VA-guiden AB, friskriver sig från alla tänkbara anspråk till följd av olyckliga svar eller missförstånd.