Ny tillsynsvägledning för att bedöma översvämningsrisker

Boverket har tagit fram en ny tillsynsvägsledning avseende översvämningsrisker med syftet att ge stöd åt länsstyrelserna vid granskning av detaljplaner.

Tanken är att vägledningen ska leda till att tillsynen av översvämningsrisker ska bli så enhetlig och förutsägbar som möjligt, även om en överprövning av ett kommunalt beslut kräver platsspecifik bedömning.

Boverket uppmanar samtidigt att kommunerna redan i ett tidigt skede analyserar översvämningsrisken och tar ställning vad gäller åtgärder, strategier och riktlinjer för att hantera översvämningsproblematik i den fysiska planeringen.

Tillsynsvägledningen delas in i åtta avsnitt på Boverkets hemsida. Nedan följer en kort beskrivning av vad som behandlas i respektive avsnitt:

Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker – Avsnittet ger en introduktion till tillsynsvägledningen. Bland annat diskuteras kommunens ansvar att bedöma och planera efter översvämningsrisker och länsstyrelsens uppgift att utföra tillsyn över vissa frågor inom planprocessen där just översvämning ingår.

Översvämningsrisk och klimataspekter i PBL – I avsnittet beskrivs lagstödet i PBL för att beakta risken för översvämning och klimatanpassning i fysisk planering. Enligt PBL ska mark- och vattenområden ur ett översvämningsperspektiv användas för det ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till de hydrologiska, topografiska eller geologiska förhållanden som på olika sätt inverkar på risken för översvämning. Även området läge i förhållande till hav, sjöar, vattendrag och grundvatten ska tas med i lämplighetsbedömningen. PBL anger också att risken för översvämningen och klimataspekter är allmänna intresse som ska beaktas vid planläggning och andra beslut.

Planbestämmelser och byggregler – Ett avsnitt som behandlar vad som kan regleras med planbestämmelser och vad som är reglerat genom byggregler. Med planbestämmelser kan kommunen i en detaljplan reglera rättigheterna att använda mark och vatten inom ett specifikt område. Boverket har tagit fram en särskild vägledning om planbestämmelser för dagvatten. Du hittar vägledningen här.

Länsstyrelsens roll i planprocessen – Avsnittet beskriver länsstyrelsens ansvar samt hur tillsynen förhåller sig till övriga delar i planprocessen. Länsstyrelsen har som uppgift att i planprocessen ge råd om allmänna intressen där översvämning ingår samt att utöva tillsyn över kommunens beslut om detaljplaner. Med hänvisning till risken för översvämning kan Länsstyrelsen också överpröva och upphäva detaljplaner.

Stöd för länsstyrelsen vid riskbedömning – Ger grundläggande utgångspunkter för planläggning vad gäller risk för översvämning. I detta ingår aspekter som kan beaktas för att bedöma översvämningsrisken samt hur utgångspunkterna kan appliceras i kombination med exempel på när avsteg kan göras.

Planeringsunderlag – Avsnitt som samlar planeringsunderlag som kan vara behjälpligt vi bedömning av översvämningsrisk.

Exempel/Regeringsavgörande – Tre regeringsavgöranden som behandlar översvämningsrisk tas upp i detta avsnitt. Exemplen berör en mindre tillbyggnad inom riksintresse, en förtätning inom en riskzon samt ny bebyggelse där planhandlingarna är otydliga.

Begrepp och termer – Viktiga begrepp och termer som används i vägledningen. Exempelvis förklaras återkomsttid, beräknat högsta flöde, avrinningsområde och dikningsföretag.

Du hittar hela vägledningen på Boverkets hemsida.