Dom i MMÖD: Kommunen har undersökningsansvar då släckskum från brandbekämpning förorenade vattentäkter

I en ny dom från Mark- och miljööverdomstolen har det konstaterats att kommunen har ett undersökningsansvar då släckskum vid en villabrand förorenade enskilda vattentäkter till följd av räddningstjänstens brandbekämpning.

Vid en villabrand i byn Hamre utanför Hudiksvall i januari 2015 använde räddningstjänsten vid släckningsarbetet bland annat ett släckskum innehållandes PFAS. Det konstaterades snart efter branden att flera av de enskilda dricksvattenbrunnarna i byn förorenats av släckskummet.

Fastighetsägarna vände sig då till tillsynsmyndigheten i kommunen, i det här fallet kommunstyrelsen och begärde att räddningstjänsten skulle föreläggas i egenskap av verksamhetsutövare att snarast undersöka föroreningarna av grundvattnet som följt av brandbekämpningen. Kommunstyrelsen i Hudiksvall ansåg att det inte fanns förutsättningar att förelägga räddningstjänsten om provtagningar varför fastighetsägarnas begäran avslogs. Ärendet överklagades till Länsstyrelsen som konstaterade att det fanns ett utredningsansvar och det gjordes även en bedömning av efterbehandlingsansvarets omfattning. Ärendet överklagades vidare till Mark- och miljödomstolen som gick på samma linje som länsstyrelsen dvs att det finns ett utredningsansvar och att efterbehandlingsansvaret finns.

Domen kom i Mark- och miljööverdomstolen drygt fyra och ett halvt år efter att branden inträffat.

Mark- och miljööverdomstolens domskäl
Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att kommunstyrelsen initialt inte hade grund att avslå fastighetsägarnas begäran om att kommunen skulle föreläggas att undersöka grundvattnet efter branden. MMÖD anser dock inte, till skillnad från länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen att det inte finns möjlighet att fastställa det slutliga ansvaret för efterbehandling förrän frågan om föroreningen är utredd. Målet ska därför återförvisas till första instans, kommunstyrelsen för fortsatt handläggning och det ska det även göras en bedömning av omfattningen av verksamhetsutövarens ansvar. Även om återförvisningen sker till första instans tar MMÖD inte tar ställning till vilken del av kommunen som ska fortsätta handläggningen av ärendet.

Domen kan komma att bli principiellt viktig och vägledande för framtida rättsfall då att den tydliggör att kommunen har ett ansvar om släckningsinsatser orsakar föroreningar.

Fullständig referens: Dom i Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD, Svea Hovrätt) 2019-06-20, mål nr M 10647-18. Läs domen i sin helhet i bifogad pdf.

DELA