Föreningen Vatten prisar Anders Finnson

Anders Finnson, miljöexpert, Svenskt Vatten och 2021-års pristagare av Föreningen Vattens VATTEN-pris.

Varje år delar Föreningen Vatten ut VATTEN-priset till en person eller grupp av personer verksamma inom de nordiska länderna som genom idé, konstruktion, praktisk tillämpning, forskning, vetenskaplig avhandling etc. på ett betydelsefullt sätt främjat utvecklingen inom vattenvården och i år går priset till Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten.

Anders Finnson har arbetat med olika miljö- och avloppsfrågor för Svenskt Vatten under en lång tid. Han var bland annat med och startade Revaq-projektet 2008 och har uppströmsfrågor och utfasning av farliga ämnen på sin agenda och inte minst och att lyfta dessa frågor medialt för debatt.

Anders Finnson är även ordförande i expertgruppen för Hållbar och cirkulär VA som bistår Delegationen för cirkulär ekonomi med bl a rapporter med förslag på styrmedel. Han står också bakom flera viktiga rapporter som publicerats för Svenskt Vattens räkning t ex ReningsVÄRK och Silverläckan för att nämna några.

Motiveringen till 2021-års pristagare:

”Anders Finnson har under lång tid varit pådrivande för att få bort oönskade kemikalier från både vattnets och växtnäringens kretslopp. Anders stora engagemang för uppströmsarbete har inte undgått någon i branschen. Han är en profil inom området i Sverige, men har också arbetat för utveckling och förändring på europeisk nivå, bland annat genom sitt engagemang i EurEau (European Water Companies Association).

Anders har en fantastisk förmåga att på ett tydligt och pedagogiskt sätt nå fram med sitt budskap till olika samhällsaktörer som alla behöver bidra för att ändring och förbättring ska kunna ske”

Priset är ett hedersdiplom och 40 000 kronor som ställs till förfogande av Föreningen Vatten, SWECO AB och Xylem.

Läs mer: