Strategi för effektiv och hållbar vattenhushållning

Näringsdepartementet har fått uppdraget att ta fram en strategi för säkerställa en effektiv och hållbar vattenhushållning.

Uppgiften att leda arbetet med strategin går till Näringsdepartementets generaldirektör Ulla Sandborgh, som redan är samordnare för näringslivets vattenhushållning. Under arbetet att samordna näringslivets vattenhushållning blev det uppenbart att det behövdes ett samlat grepp kring vattenresurserna.

– Under 2020, då jag har träffat myndigheter, forskningsinstitut, industrin och branschorganisationer, har det framkommit ett starkt behov av en samlande strategi kring hushållning av våra gemensamma vattenresurser. Syftet med framtagandet av en strategi är att möta den nya situationen och samlat driva arbetet framåt i frågor som har bäring på vattenhushållning, säger generaldirektör Ulla Sandborgh, i ett pressmeddelande.

Strategin kommer ta hänsyn till redan pågående arbete vid berörda myndigheter men även arbete som sker på regional och lokal nivå. Med strategin ska man identifiera både behov och möjliga tillvägagångssätt av samverkan och samordning mellan olika offentliga och privata aktörer

Exempel på områden som ska behandlas i strategin:

• Näringslivets vattenanvändning och möjligheter till teknisk utveckling av vatteneffektiva processer.
• Behovet av vatten för att bevara och skydda ekosystemet samt gynna ekosystemtjänster.
• Regelverk som reglerar vattenanvändning, och dess tillämpning.
• Användning och tillgång till data för uppföljning m.m.
• Samverkan mellan aktörer på vattenområdet, då det krävs en helhetssyn, en gemensam bild, över såväl vattenresurser som behov av lagstiftning och tillämpning av lagstiftning.

Till pressmeddelandet