Vaggeryds kommun har begärt tillsyn enligt LAV

Begäran om länsstyrelsens tillsyn enligt LAV blir allt vanligare. Ofta initieras tillsynen av att privatpersoner hör av sig till länsstyrelsen eller att länsstyrelsen själva startar ärenden. Mindre vanligt är det att kommunerna själva begär utredning vilket dock är fallet med Vaggeryds kommun.

I en skrivelse till länsstyrelsen i Jönköping har miljö- och byggnämnden i Vaggeryds kommun lämnat en begäran om inrättande av VA-område enligt § 6 lagen om allmänna vattentjänster för två bebyggelseområden. VA-guiden har ställt ett par frågor till Therese Olausson, en av miljöinspektörerna på miljö- och byggförvaltningen i Vaggeryds kommun som har varit med i processen och tagit fram skrivelsen till länsstyrelsen och som bland annat arbetar med handläggning av enskilda avlopp.

Hur startade allt?

Frågorna är många. Hur började denna process och varför begärde miljö- och byggnämnden tillsyn enligt LAV av de två bebyggelseområden Fängen-Sandsjön och Linnesjön som finns i kommunen? I nämndens skrivelse till länsstyrelsen konstaterar man att det finns ett behov av en samlad lösning för vatten- och avloppsanordningar för områdena. Therese Olausson ger oss bakgrunden.

 – För området Fängen-Sandsjön uppdagades det i samband med att inventering av enskilda avlopp utfördes i området under 2019. En kommunal VA-lösning i området har också diskuterats vid flertalet tillfällen och har bland annat funnits med i kommunens översiktsplan, dock har inga beslut om när eller hur detta skulle anordnas funnits. Nämnden prioriterade därför att starta avloppsinventering i området då det är ett högt tryck vad gäller nybyggnationer men det sker också en omvandling av befintliga fritidshus till permanentboende. Området är även utpekat som LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge) och där finns ca 150 hus inklusive en fritidsby.

Eftersom det funnits tankar om en kommunal VA-lösning i området under en längre tid har nämnden tidigare inte prioriterat tillsynen av enskilda avlopp här vilket resulterat i att många av de befintliga avloppen är väldigt bristfälliga och som fastighetsägare har man oftast inte velat göra mer än nödvändigt eftersom ”kommunalt VA ska väl ändå dras fram hit snart”. 

Det andra området, vid Linnesjön har också varit utpekat som aktuellt för kommunalt VA, där finns dock inte riktigt samma höga byggtryck eller lika många fastigheter. Däremot finns det en stiftsgård med konferens- och rumsuthyrning, en restaurang och en grundskola i området. Antalet fritidshus är dock lägre till antalet och många gånger lite enklare inredda. Dessutom har delområdet längst söderut (Starkeryds strand) redan tagit saken i egna händer och inrättat en gemensam avloppsanläggning ganska nyligen.

På frågan om detta ett vanligt tillvägagångssätt hos miljö- och byggnämnden, att initiera tillsyn enligt LAV och om nämnden har gjort det tidigare svarar Therese Olausson att det är första gången.

– Nej, det är verkligen inte vanligt och inget som gjorts tidigare i kommunen vad jag vet. Alternativet var att Tekniska nämnden hade tagit fram en plan för området (VA-strategi utanför redan befintligt VA-område saknas i dagsläget i kommunen) men som vanligt fanns det inte utrymme för detta i budgeten.

I dialogen med de övriga delarna i kommunen inför begäran om tillsyn enligt LAV, berättar Therese att de haft kommunikation över förvaltningsgränserna med berörda förvaltningar. Ekonomin och avsaknaden av budgeterade medel för en eventuell VA-utbyggnad har spelat roll för händelseförloppet.

– Kontakt har skett löpande med VA-chefen på tekniska förvaltningen som har varit väl införstådd med problematiken i området men som jag nämnde tidigare fanns det inte budgeterat att planera för ett nytt VA-område. Alternativet, som också förankrades med VA-chefen, var att begära att länsstyrelsen utredde frågan och på så sätt skulle kunna förelägga kommunen om att inrätta ett allmänt VA-område, vilket nu har skett.

Föreläggande enligt lagen om allmänna vattentjänster för ett av områdena

I slutet av mars i år kom så länsstyrelsen beslut där man konstaterar att området Sandsjön-Fängen är ett §6-område och behov av kommunalt vatten och avlopp. Länsstyrelsen i Jönköpings län förelägger därför kommunen att senast den 1 juli 2026 ha byggt ut allmänt VA i området. Från länsstyrelsens beslut:

”Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till vad som framkommit i ärendet att nuvarande vatten- och avloppsförhållanden inom området Sandsjön-Fängen är sådana att de med hänsyn till behovet av att skydda människors hälsa och skyddet av miljön måste lösas snarast.”

I länsstyrelsens bedömning för området vid Linnesjön avstår man från att förelägga kommunen att bygga ut kommunalt VA just nu utan de anser att området och frågan ska hanteras närmre i samband med att kommunens tar fram sin utbyggnadsplan som ska täcka in hela kommunen.

VA-plan saknas

Vaggeryds kommun saknar en antagen VA-plan men har dock en VA-policy från 2016. Det saknas också en särskild förvaltningsövergripande arbetsgrupp inom kommunen som arbetar med VA-planeringsfrågorna. När vi frågar om begäran om tillsyn hos länsstyrelsen även var ett sätt att sparka igång VA-planeringen i kommunen så har vi tänkt rätt.

– Exakt min tanke! Det behövs en sådan och läser man beslutet noga från länsstyrelsen står det även där, att en strategisk VA-planering inklusive en kommunövergripande utbyggnadsplan bör tas fram, därav avstår man från att förelägga kommunen om inrättande av VA-område för Linnesjön. Utan en VA-plan med tillhörande utbyggnadsplan är det väldigt svårt och komplicerat för oss att tillsyna enskilda avlopp i områden som är liknande detta i Sandsjön-Fängen.

Vad händer nu?

Förutom länsstyrelsens synpunkter om att kommunen saknar en strategisk VA-plan så ligger fokus för miljö- och byggnämnden just nu att vara tekniska nämnden behjälplig då de ska ta fram ett förslag på en detaljerad avgränsning av VA-utbyggnadsområdet i Sandsjön-Fängen. Detta då länsstyrelsen vill ha förslaget senast sex månader efter att beslutet om föreläggande vunnit laga kraft.  

Förutom kommande VA-planeringsfrågor för kommunen att gemensamt ta tag i så förstår VA-guiden att miljö- och byggnämnden nyligen också har tagit fram ”Riktlinjer i avvaktan på utbyggnad”, vill du berätta mer om det arbetet?

– Ja, det stämmer. I och med att det är ett högt tryck på nybyggnationer i området Fängen-Sandsjön och samtidigt som det stod klart att det ska bli kommunalt VA-område inom fem år gjorde det återigen att det blev mer svårarbetat för oss miljöinspektörer. Att bevilja nya enskilda avloppsanordningar i ett område som vi nu vet kommer få kommunalt VA inom en relativt kort tid brukar normalt sett kanske inte vara aktuellt. Därför tog vi fram dessa riktlinjer för att kunna arbeta på ett effektivare och mer rättvist sätt. Miljö- och byggnämnden ville heller inte sätta byggstopp i området i fem år.

Therese Olausson avslutar intervjun med att berätta vilka ytterligare utmaningar som står på tur.

– Från miljö- och byggförvaltningens sida jobbar vi redan med nästa utmaning i området Fängen-Sandsjön. Många av de föreläggande om förbud som skrevs för flera av fastigheterna i området börjar nu närma sig sitt förbudsdatum. Hur detta ska eller bör hanteras är ännu inte helt färdigt, men vi har bland annat skickat iväg en fråga till fråga experten på VA-guiden och hoppas på svar snart. Tanken är att någon sorts dispens kommer ges, men hur man gör rent juridiskt är inte klart.


Relaterat

VA-policy Vaggeryds kommun, 2016

Skrivelse begäran om tillsyn enligt LAV, 2020

Länsstyrelsens föreläggande, 2021

Riktlinjer i avvaktan på utbyggnad, 2021