Presentation av expertpanelen på VAK 2022: dagvatten & VA-planering

Här är en mer utförlig presentation av våra experter i expertpanelen för dagvatten och VA-planering under VAK 2022. Konferensdeltagarna har i förväg skickat in frågor till konferensen som expertpanelen besvarar live onsdag den 16 mars kl 13.00.

Johanna Lindqvist, Advokatfirman Lindahl

Johanna Lindqvist arbetar som advokat på Advokatfirman Lindahl och har arbetat inom miljörättsområdet sedan 2009 då hon var föredragande på tidigare Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Johanna arbetar bl a med rådgivning och som biträde vid tillståndsprövningar för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet men också med rådgivning i frågor om tillsyn enligt miljöbalken och biträder vid överklaganden av tillsynsbeslut. Johanna har erfarenhet av att arbeta med kommuner och VA-huvudmän samt fastighetsägare i olika skeden av planarbete och strategiska frågor. Till Johanna har man kunnat ställa frågor om juridik kopplat till dagvatten och VA-planering.

Jonas Andersson, WRS

Jonas är agronom med många års erfarenhet av hantering av dag- och spillvatten, konstruktion och skötseln av dammar, våtmarker och andra reningstekniker. Jonas gör utredningar, projekterar, driver utvärderingsprojekt och har stor erfarenhet av att utbilda inom dagvattenområdet och är en av de uppskattade experterna i VA-guidens medlemstjänst Fråga experten. Till Jonas har man kunnat ställa frågor om dagvattenteknik och olika dagvattenanläggningar.

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik

Jonas arbetar som miljöjurist och är disputerad Juris doktor. Han har mångårig erfarenhet inom området och är en efterfrågad föreläsare inom miljöjuridik och förvaltningsrätt. Jonas har lång erfarenhet av rättsliga frågor kopplade till små avlopp men svarar även på frågor om juridik inom dagvattenområdet – planering, kravställande och ansvarsfördelning samt frågor som handlar om juridiken kring VA-planering, hur miljöbalken, plan- och bygglagen och lagen om allmänna vattentjänster hänger ihop och överlappar varandra. Till Jonas har man kunnat ställa frågor om all juridik kopplat till dagvatten och VA-planering.

Malin Ljungdahl, Tyréns 

Malin har läst vid Chalmers tekniska högskola och har en lång yrkeserfarenhet av VA-frågor från kommuner som Kungälv och Lerum. Hon har bland annat haft roller som VA-ingenjör, enhetschef för VA-planering och biträdande VA-chef. Sedan november 2019 har hon axlat konsultrollen som uppdragsansvarig för VA-utredningar på Tyréns. På Tyréns har Malin ofta uppdrag som rör VA-planer, strategiska vägval inom VA, VA-taxa, analys och prioritering av nya verksamhetsområden för allmän VA-försörjning och brand- och släckvattenplaner. Till Malin har man kunnat ställa frågor om kommunal VA-planering och VA-ekonomi.