Kurswebb – Utformning av dagvattendammar, 11 maj

Här hittar du åhörarkopior av föreläsarnas presentationer för webbutbildningen Dagvattendammar för rening, biologisk mångfald och effektiv skötsel, samt övrigt material som togs upp under utbildningen. 

Klicka på respektive föreläsning för att ladda ner åhörarkopiorna.

  1. Utformning av dagvattendammar och våtmarker för effektiv rening.
    – Jonas Andersson, WRS

2. Dimensionering av dagvattendammar.
– Hannes Öckerman, WRS

3. Tekniska komponenter, erosionsskydd och tätskikt i dammar.
– Jonas Andersson, WRS

4. Erfarenheter från genomförda projekt – från design till långsiktig skötsel.
– Andreas Jacobs, Täby kommun.

5. Att utforma dammar och omgivande miljö för att gynna biologisk
mångfald.
– Per Nyström, Ekoll AB

6. Växtetablering i dammar och våtmarker.
– Frida Hermanson, WRS

7. Hur hanteras bävrar i dagvattendammar och hur förebyggs problem?
– Frida Hermanson, WRS

8. Utforma så att det går att sköta och rensa – en entreprenörs erfarenheter
– Emil Eriksson, Järven Ecotech (Laddas upp inom kort)

9. Kostnader för anläggning, drift och underhåll av dagvattendammar
– Jonas Andersson, WRS

Övrigt material

  • Per Nyström, Ekoll AB, nämnde ett examensarbete om dagvattenföroreningars effekt på amfibier. Du hittar rapporten här samt en kortare sammanfattning här.
  • Hannes Öckerman, WRS, tipsade om en rapport från IVL om urlakning av koppar från lagrat impregnerat virke. Du hittar rapporten här.

Kommentar från Hannes om rapporten:

”Visserligen behandlar rapporten lagrat impregnerat virke och inte sådant som står direkt i en vattenmiljö. Men ett worst case scenario anger en urlakning på 140 kg koppar per år (hela Sverige). Troligen är verkliga siffrorna lägre.

”Utifrån denna studie drogs slutsatsen att den mängd koppar som kan urlakas från skyddsbehandlat trä vid tillfällig oskyddad lagring är försumbar ur ett hälso- och miljöperspektiv.”

Vidare gällande diskussionen om urlakning från impregnerat trä:

– Ca 4 g koppar används i impregneringsvätskan per löpmeter virke (https://www.tidningenbyggmaterial.se/nyheter/e/148/missuppfattningar-kring-tryckimpregnerat-virke-ger-minst-miljopaverkan-bland-motsvarande-alternativ/)

– 5-15 % av kopparn förväntas lakas ur under en livstid på 20-40 år (https://www.radron.se/vardagskunskap/virke-med-daligt-rykte/)