Dagvattenprojektet SODA får en fortsättning

Det Vinnova-finansierade projektet ”Samverkan för ett hållbart omhändertagande av dagvatten på kvartersmark” har fått nya forskningsmedel. Under 2024 och 2025 kommer projektet utvidgas till att också inkludera skyfallsperspektivet, samtidigt som fokus ligger på kommunikation och spridning av alla de resultat, metoder och verktyg som utvecklats inom projektet.

Bristen på plats i våra städer gör att det är svårt att avsätta mark till enbart dagvatten- och skyfallshantering. Det behövs därför smarta, flexibla lösningar som kan integreras med andra funktioner. Detta gäller i synnerhet på kvartersmark, som utgör runt 70 procent av våra städer.

Samtidigt kan dagvatten- och skyfallshantering på just kvartersmark vara särskilt utmanande på grund av antalet inblandade aktörer, en lagstiftning som inte möjliggör en tydlig kravställning och bristande kunskap om tekniker för en hållbar vattenhantering.

Sprida kunskap om framtagna metoder och verktyg för hållbar dagvattenhantering

För att åstadkomma en mer hållbar dagvattenhantering med fokus på kvartersmark startades under 2019 det Vinnova-finansierade projektet ”Samverkan för hållbart omhändertagande av dagvatten” (SODA). Målet var att utarbeta nya arbetssätt och rutiner i planprocessen med syfte att hantera många av de låsningar som finns kring dagvattenhantering på kvartersmark idag, utveckla stöd för upphandling av kvartersnära anläggningar samt nya metoder för hållbarhetsanalys som synliggör de mervärden som ett hållbart omhändertagande  kan bidra med.

Helene Sörelius, RISE.

En rad olika projekt och studier har genomförts inom ramen för SODA, och allt går att ta del av på projektets hemsida, som VA-guiden administrerar. Projektet avslutades under hösten 2023, men har nu alltså fått finansiering av Vinnova för en fortsättning under 2024 och 2025.

– Det känns väldigt kul att vi fått chansen att under ytterligare två år jobba vidare med implementering av alla de resultat, metoder och verktyg vi utvecklat. Det värmer att så många organisationer valt att stanna kvar i projektet samtidigt som vi också får glädjen av att välkomna några nya, säger Helene Sörelius, projektledare för SODA på RISE.

Extra fokus på dagvattenhantering i befintlig bebyggelse

Mycket har förändrats vad gäller fokus sedan projektet startades under 2019, både som ett gensvar på förändringar i omvärlden och utifrån vad som kommit fram inom projektet. Enligt Helene Sörelius har detta påverkat projektets fokus framåt.

– Under nästa steg av projektet kommer vi utvidga perspektivet något till att förutom dagvatten, också inkludera skyfallshantering. Vi kommer även fokusera lite extra på befintlig bebyggelse då vi anser att det är där de största utmaningarna och behoven finns.

På frågan om vad Helene Sörelius ser fram emot mest med att fortsätta arbetet inom SODA, lyfter hon interaktionen och samarbetet med alla projektparter.

– Det kan vara utmanande att samla 19 organisationer av olika karaktär och försöka få dem att dra åt samma håll, men å andra sidan otroligt lärorikt och givande när det väl funkar!


SODA-projektet startar igång igen nu under januari 2024. Är du intresserad av att vara med i projektets intressentgrupp?

Kontakt

Helene Sörelius, RISE Research Institutes of Sweden
Tel: +46 10 516 63 35
[email protected]