Om projektet

I projektet SODA arbetar vi för en omställning av samhället mot en mer hållbar dagvattenhantering med fokus på kvartersmark.

Det handlar om att anpassa våra städer till pågående och framtida klimatförändringar där ökade nederbördsmängder måste hanteras i den bebyggda miljön, men även att minska föroreningsmängderna som släpps ut till våra sjöar och vattendrag. Regnvattnet är en resurs som behöver tillvaratas, exempelvis i naturbaserade lösningar där det bidrar till att skapa många fler värden än bara dagvattenhantering. Dagvattenfrågan behöver integreras som en del av stadsbyggnadsprocessen vilket i sin tur kräver förändrade arbetssätt, beslutsunderlag och nya samarbeten.

I SODA utarbetar vi nya arbetssätt och rutiner i planprocessen med syfte att hantera många av de låsningar som finns idag, utvecklar stöd för upphandling av kvartersnära anläggningar samt nya metoder för hållbarhetsanalys som synliggör de mervärden som hållbar dagvattenhantering bidrar med till samhället. Inom projektet tar vi också fram utbildningar för att främja och sprida kunskap om en hållbar hantering av dagvatten på kvartersmark i samhällsbyggnadsprocessen.

Projektet är finansierat med medel från Vinnova och bidrar till ökad förståelse för kritiska faktorer för förändring samt utvecklar konkreta lösningsförslag och vägar framåt för mer attraktiva, hälsosamma och resilienta livsmiljöer i våra städer. Projektparterna har gemensamt tagit fram en vision för arbetet i SODA. Se resultatet i vår film:

Kontakt

För att komma i kontakt med projektet, skicka e-post till projektledare Helene Sörelius eller ring på +46 10 516 63 35.

Senaste nytt

Här presenteras de senaste nyheterna och uppdateringarna från arbetet med projektet.

En uppdatering från SODA-projektet – slutsatser från omställningsforum

Mindre fluffiga översiktsplaner, ett landskapsperspektiv som styrande princip snarare än administrativa gränser och dagvattenrådgivning till byggaktörer i VA-organisationens regi. Detta är några av förslagen...

Samverkansprojektet SODA: vår vision

VA-guiden är en av 17 parter i projektet SODA – Samverkan för hållbart omhändertagande av dagvatten på kvartersmark. En ny film visar projektparternas gemensamma...

SODA – Samverkan för hållbart omhändertagande av dagvatten på kvartersmark

I slutet av november samlades deltagare i ett nytt Vinnova-projekt i Uppsala för att diskutera framtidens dagvattenhantering på kvartersmark. På agendan stod även studiebesök...

Hållbar dagvattenhantering på kvartersmark i fokus i nytt projekt

Under början av hösten påbörjas ett Vinnova-finansierat projekt som syftar till att främja samverkan för en hållbar dagvattenhantering på kvartersmark. Enligt projektledaren Brita Stenvall...

Med finansiering från:

Projektparter:

Vill du vara med i intressentgruppen?

Intressentgruppen är fortfarande öppen för fler organisationer. Klicka på knappen och fyll i vårt intresseformulär!

Intressentgrupp:

bild