Start Taggar Damm

Tagg: Damm

LOD på villatomter och bostadsgårdar. Infoblad Linköpings kommun

Råd, tips och inspiration från Linköpings kommun och Tekniska verken i Linköping AB inom området LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) på villatomter och bostadsgårdar. Rubriker Vad...

Utvärdering av dagvattendammar och förslag till skötselrutiner. Exjobb, 2006

Utdrag ur sammanfattningen Syftet med det här examensarbetet var att ta fram skötselplaner för de befintliga dammarna i Örebro kommun. För att reningsdammar ska upprätthålla...

Algblomning i dammar. Examensarbete SLU, 2008

Sammanfattning Att anlägga våtmarker och dagvattendammar inom urban miljö och golfbanor är i dag av stort intresse. Vid nyproduktion eller ombyggnation av bostadsområden finns det...

Erosion vid dagvattendammar. Examnesarbete, SLU, 2011

Utdrag ut sammanfattningen I rapporten presenteras resultatet av en studie av 7 dagvattendammar i Stockholm. I studien har möjligheterna för erosion att uppstå undersöks. Befintligt...

NOSat upp reningseffekt hos dagvattendammar

VA-guiden intervjuar Jonas Andersson, WRS, som var projektledare för NOS-dagvatten. Inom projektet har reningseffekten i fem dagvattendammar studerats. Omfattande flödesproportionell provtagning har gett intressanta...

Generella metoder för dimensionering av dammar och våtmarker samt allmänt om riktlinjer för rening av dagvatten. Sweco, 2011.

Bakgrund och inledning: Det är stor skillnad mellan att dimensionera ledningar, utjämningsmagasin och reningsdammar, men enligt kännedom finns ingen samlad dokumentation som beskriver denna skillnad....

Dagvattendammar – Om provtagning, avskiljning och dammhydraulik. Vägverket

Sammanfattning Sedan början av 1990-talet har intresset för öppna system för omhändertagande av dagvatten ökat dramatiskt, vilket har resulterat i en stor mängd nyanlagda dammar....

Erfarenheter av kommunala Dagvattendammar, Svenskt Vatten

På bara tio år har antalet dammar för hantering av dagvatten i kommunerna ökat tiofalt. Intresset är nu inte enbart flödesutjämning utan vattenkvalitetsfrågan har allt mer...

Stormwater Wet Pond and Wetland Management Guidebook

Prior to 1991, a relatively small number of states and municipalities had formal programs in place requiring that Best Management Practices (BMPs) be constructed...

Dagvattendammars avskiljningsförmåga – påverkande faktorer och metodik för bedömning. VA-Forsk Rapport Nr 2004-11. Svenskt Vatten.

Rapporten beskriver hur numeriska modeller, främst MIKE 21, använts för att ta fram en generell beräkningsmetodik för bedömning av dagvattendammars avskiljningsförmåga. En modellbaserad fallstudie...

Senaste artiklarna