Start Taggar Damm

Tagg: Damm

Sedimentprovtagning av dagvattendammar som ett alternativ till flödesproportionell vattenprovtagning. Examensarbete, SLU 2010.

Referat: Dagvatten som runnit av från hårdgjorda ytor, som vägar och hustak, är ofta förorenat med tungmetaller och näringsämnen. Många av dessa ämnen kan göra...

Dagvattendammars reningseffekt – påverkande faktorer och metodik för statistisk modellering. Examensarbete SLU, 2006.

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av konsultföretaget SWECO VIAK och syftade till att studera vilka parametrar som påverkar reningseffekten av närsalter och tungmetaller...

Dagvattenhantering. Vägverket Region Stockholm.

Bildunderlag till föredrag av Anna Krafft (Vägverket) om dagvattenhantering. Ladda ner Dagvattendammar i praktiken

Karakterisering av slam i dagvattendammar. Rikskonferensen Avlopp & Kretslopp, Linköping 2005.

Föredrag av Jonas German, Chalmers tekniska högskola, vid rikskonferensen Avlopp & Kretslopp i Linköping 2005. Forskning ger underlag för hantering av slam från dagvattenanläggningar.

Erosion vid dagvattendammar. Examensarbete SLU, 2011

Sammanfattning I takt med att städerna växer behöver dagvattenhanteringen ständigt utvecklas. Numera är lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ofta ett krav vid planering av nybyggnation....

Senaste artiklarna