Start Taggar Svenskt Vatten

Tagg: Svenskt Vatten

Förnyelseplanering av VA-nät, SVU sammanfattning

En sammanfattning av SVU-rapporterna 2011-12, 13 och 14 Rapport 2011–12: Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar Rapport 2011–13: Material och åldersfördelning för Sveriges VA-nät och framtida förnyelsebehov Rapport...

Torrötning av avvattnat rötslam vid termofil temperatur, SVU 2015

Projektet har undersökt termofil torrötning av avvattnat rötslam med fokus på att studera processen som hygieniseringsbehandling. Resultaten visade på fullgod hygieniseringseffekt, ökad biogasproduktion med...

Minska utsläpp av växthusgas från avloppsrening och slam, SVU 2015

Rening av avloppsvatten och den kopplade hanteringen av slam innebär risk för utsläpp av växthusgaserna lustgas och metan, som är 298 respektive 25 gånger...

Dräneringsvatten från begravningsplatser

En rapport från Svenskt Vatten Utveckling som redogör för praktiska erfarenheter och råd från både Sverige och utlandet vad gäller hantering av dräneringsvatten från...

Beslutsstöd inför stora investeringar inom VA, SVU 2014

Ladda ner Beslutsstöd inför stora investeringar inom VA – hållbarhetsanalyser och samhällsekonomiska bedömningar Sammandrag I denna rapport beskrivs och jämförs två metoder: hållbarhetsanalys och samhällsekonomisk analys, vilka...

Vattenskydd – inventering av vägledningar, SVU 2014

Ladda ner Vattenskydd – inventering av vägledningar och riktlinjer Sammanfattning Det finns ett behov av vägledning till kommuner, vattentjänstföretag och miljömyndigheter vad gäller handläggning och tillsyn av...

Reduktion av läkemedel i avloppsreningsverk, SVU 2014

I dagsläget finns i Sverige inte några krav på att läkemedel eller andra organiska ämnen ska tas bort från avloppsvattnet. Val av metoder för...

Publikation P110, referat 2014

Under hösten 2014 presenteras remissversionen av Svenskt Vattens publikation P110 vid 10 seminarier runt om i landet. Intresset är stort, med fullbokade seminarier i...

Stort intresse för P110

Under hösten presenteras remissversionen av Svenskt Vattens publikation P110 vid 10 seminarier runt om i landet. Intresset är stort, med fullbokade seminarier i Stockholm,...

Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande ledning innanför förbindelsepunkt, SVU 2014

Ur förordet Tillskottsvatten till kommunala spillvattenförande ledningar är ett stort problem. För att kunna minska de oönskade vattentillskotten till spillvattensystemen måste källorna till vattentillskotten lokaliseras...

Senaste artiklarna