Rapport från Svenskt Vatten utveckling om ammoniakhygienisering för säker användning av slam i odling

Rapporten som nu finns tillgänglig för alla på Svenskt Vattens hemsida är skriven av Björn Vinnerås, Annika Nordin och Håkan Jönsson SLU. Rapporten sammanställer kunskapsläget om hygiensiering av avloppsslam i Sverige och i andra länder och redogör även för ett pilotförsök som genomförts i Uppsala. Länk till rapport.

Idag finns det inte någon svensk reglering av hygienisering av avloppsslam men hygienisering finns med som en del i det förslag som kom från Naturvårdsverket 2013 men som ännu inte har beslutats.