Markens lämplighet styr byggandet

    Sen 2009 har Botkyrka klimatstrategi som även blivit till en klimat- och sårbarhetsanalys som både är ett underlag för kommunens översiktsplaner och ett direkt verktyg för handläggare och  politiker. Botkyrka själva skriver att de  har antagit en tuff klimatstrategi som stöd i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling.

    Nu har verktyget använts för att neka ett förhandsbesked om byggnation i ett vattennära läge i ett område där nybyggnationen är hög. Marken ligger i ett attraktivt läge och hade säkert bebyggts i en kommun som saknar klimatstrategi. Området har många lågpunkter där vattnet stannar kvar och inte kan infiltrera ner i marken som består av gammal sjöbotten med flera meter lera har man vänt sig till ett av förslagen på klimatanpassningsåtgärder i sin klimat- och sårbarhetsanalys; Kommunen bör i framtiden ta med klimatfaktorer i detaljplaner och bygglovsutredningar, t.ex. erbjuder nya PBL större möjligheter att villkora DP för bygglov till dess att förebyggande åtgärder vidtagits. Försiktighetsprincipen bör tillämpas, d.v.s. områden som kan vara i riskzonen för översvämningar bör ej bebyggas. Förhandsbeskedet med 150 bostäder avslogs därmed i samhällsbyggnadsnämnden.

    Läs Botkyrkas Klimatstrategi och Klimat- och sårbarhetsanalys (för medlemmar)