Ny vägledning för lakvatten

    Lakvatten från deponier är en potentiell miljöfara långt efter att deponin lagts ned, därför ställs stora krav på de reningsanläggningar som byggs. SGI har på uppdrag av Avfall Sverige utarbetat en vägledning för lakvattenrening. Vägledningen visar hur man systematiskt går tillväga för att utforma ett lämpligt lakvattenfilter som skyddar mark och ytvatten nedströms en deponi. Råden är tänkta för att nedströmsskydden ska fungera i ett långt tidsperspektiv och vara enkla och resurssnåla att sköta. Så skriver SGI på sin hemsida.

    Avfall Sverige ger samtidigt ut en rapport från SGI:s pilotprojekt på Stavröds  nedlagda deponi i Hörby kommun där man utgått från anvisningarna i den nya vägledningen. Läs mer