De norska VA/miljöbladen finns nu tillgängliga för alla

va miljöblad logga

De norska VA/miljøbladen är nu tillgängliga och gratis. De ger vägledande riktlinjer för bästa praxis inom många områden inom vatten och avlopp. För oss i Sverige kan de ge bra information.

Vid tillståndsgivning till små avlopp är det många norska kommuner som kräver att riktlinjerna i miljøbladen följs. Det kan vara svårt för fastighetsägare att få tillstånd till en anläggning som inte följer miljøbladen. Andra lösningar ska kunna godtas, men då med tillräcklig dokumentation som visar att anläggningen kommer att fungera för aktuell belastning och användning.

Bladen är utarbetade av en stiftelse som grundats av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) och Norsk Vann. Norsk Rørcenter har fram till nu varit projektledare för miljøbladen. Framöver kommer bladen att tas omhand och vidareutvecklas av det nystartade Rådet for VA-normen, med rådsmedlemmar från NKF och Norsk Vann.

Här hittar du de VA/miljøblad som rör små avlopp:

Nr 48 Slamavskiller

Nr 49 Våtmarksfiltre

Nr 52 Minirenseanlegg

Nr 59 Lukkede infiltrasjonsanlegg for sanitært avløpsvann

Nr 60 Biologiske filtre for gråvann

Nr 66 Trykkavløp. Dimensjonering og utforming

Nr 67 Trykkavløp. Drift

Nr 99 Avløp i spredt bebyggelse, valg av avløpsstrategi

Nr 100 Avløp i spredt bebyggelse, valg av løsning