Vill du vara med och kvalitetssäkra tillståndsprocessen för små avlopp?

AGAF plus LOVA loggor

Avloppsguidens användarförening vill kvalitetssäkra tillståndsprocessen för små avlopp. Därför undersöker föreningen nu intresset för ett nytt gemensamt nationellt projekt. Projektet planeras att finansieras på samma sätt som föreningens förra projekt, d v s att föreningen gör en ansökningsmall och intresserade kommuner söker LOVA-pengar av sin länsstyrelse. Sedan samverkar kommunerna och lägger ihop sina erfarenheter. Visst vill du vara med och följa upp relativt nya anläggningar? Då bidrar du både till utveckling av små avlopps-området och din egen kompetens. Ta chansen och anmäl ditt och din kommuns intresse!

Styrelsen för Avloppsguidens Användarförening är mycket nöjd med det projekt om surrogatparametrar  (”minireningsverk”) som 10 miljökontor med stöd av föreningen och LOVA-medel gemensamt drivit under 2017-2018. Miljöinspektörer som deltog i projektet har berättat att det varit kompetenshöjande att delta.

Nu vill styrelsen ta arbetssättet vidare och planerar för att i föreningens regi ta fram en ny gemensam mall för ansökan om LOVA-medel. Denna gång med inriktning på kontroll av nyare anläggningar av alla typer av tekniker.  Syftet är att kvalitetssäkra den kommunala prövningsprocessen så att anläggningarna blir så som det var tänkt och gör den förväntade miljönyttan.

Anmäl ert intresse till Björn Eriksson, VA-guiden senast den 31 augusti 2018. Beviljas LOVA-medel avses sedan projektet starta under andra halvåret 2019.

Bakgrunden till projektbehovet

Under de senaste åren har det kommit ett antal projektrapporter om små avloppsanläggningar där det konstaterats att det finns problem även med relativt nya anläggningar, några exempel:

Problemen kan bero på olika orsaker, men en gemensam nämnare är att det finns stora möjligheter att förebygga problem genom att aktivt jobba på att förbättra kommunens prövningsprocess.

Bland konstaterade problem finns bland annat direkta fel på anläggningarna:

  • Underdimensionering
  • Dränering av fördelningsbrunn
  • Inläckage av ovidkommande vatten
  • Fel installation av fällningsutrustning
  • Bristande ventilation
  • Fel plats
  • För korta avstånd till grundvattnet för infiltrationer

Men även brister i tillstånden:

  • Bristande beslutsunderlag
  • Villkor som inte går att kontrollera
  • Motstridiga villkor

Att även nya anläggningar har problem innebär att de inte får den reningsfunktion eller livslängd som förutsatts, miljönyttan för investerade medel blir sämre än förväntat och det finns risk att förtroendet för att det blir bra när man åtgärdar sin gamla bristfälliga anläggning sjunker.

Om kommunernas miljökontor kontrollerade funktionen i relativt nya anläggningar så skulle man upptäcka vad som gått bra och vad som gått dåligt i tillståndsprocessen och justera den därefter. Med krav på hög tillsynstakt för att hitta och åtgärda gamla bristfälliga anläggningar är dock detta med tillsyn på nya eller relativt nya anläggningar något som hittills inte haft någon hög prioritet bland landets miljökontor.  Styrelsen för avloppsguidens användarförening ser dock att åtgärdsarbetet med bristfälliga anläggningar behöver gå hand i hand med kontroll av att de nya anläggningarna blev som det var tänkt – och föreslår därför ett gemensamt nationellt projekt med syfte att kvalitetssäkra prövningsprocessen för små avlopp.

Planerat upplägg för projektet

Projektupplägget är tänkt att likna det som använts för projekt om surrogatparametrar under 2017-2108 – användarföreningen tillhandahåller en mall för LOVA-ansökan och intresserade kommuner använder mallen för att utforma sin egen ansökan om projektmedel till sin länsstyrelse. Beviljas LOVA-medel avsätts en del av dessa medel till en pott som bekostar en projektledare som handlas upp gemensamt.

Innehåll i projektet skulle preliminärt vara att besöka runt 20 avloppsanläggningar som är yngre än 5 år, alla typer av tekniker. För att klara av att göra denna uppföljande kontroll behöver miljökontoren viss ny metodik med rökpatroner, klucklod, planlaser och ev provtagning utöver sedvanlig inspektionsutrustning som måttband, skruvmejlsar etc. Därefter granskas dokumentationen i utredningen, hur tillstånd med villkor utformats, hur de efterlevs, hur uppgifter i kontrollplaner stämmer med verkligheten.

Detta vinner du och din kommun på att vara med i projektet

Syftet med projektet är att kvalitetssäkra tillståndsprocessen, att genom en internrevision på sig själv se hur prövningen gått till och vad resultatet blev. Utöver höjd kunskapsnivå bland inspektörer blir det dessutom en bra återkoppling till leverantörer och entreprenörer om vad de kan förbättra.

Projektet är inte i första hand tillsyn utan ett kunskapshöjande projekt eftersom det utförs på relativt nya anläggningar som annars inte skulle kontrolleras. Medel kan utöver gemensam projektledning behövas till material som inhyrning av mätinstrument och inköp av rökpatroner m.m. Detta plus viss arbetstid täcks förhoppningsvis av LOVA-stöd (upp till 80% av projektkostnaden).

Samtidigt pågår just nu på Havs- och vattenmyndigheten arbete med att ta fram en ny vägledning om prövning av små avlopp. Tidsmässigt sammanfaller detta med projektet beskrivet ovan. HaV vill förankra och implementera den nya vägledningen och planerar därför för aktiviteter knutna till detta. Här finns synergieffekter som kan ge stora möjligheter för dig som avloppshandläggare!