Minireningsverk med endast biologisk rening – kan vi ställa krav på provtagning bara på dem?

Fråga: Vi ställer generellt inte villkor om provtagning i tillstånden för minireningsverk (upp till 5 hushåll) i vår kommun vilket man gör i vissa andra kommuner. Nu har vi dock fått in ansökningar om ett fabrikat som skiljer sig från övriga då det endast har biologisk rening. De har visat prestandadeklaration med godkända reningsresultat. Testningen har skett i mellaneuropa och vi funderar på hur väl reningen fungerar i vårt klimat.

Då biologisk rening är temperaturberoende vill vi ställa krav på provtagning på just denna typ av minireningsverk. Dock fick vi höra på Vatten Avlopp och Kretslopps-konferensen i Halmstad nu i mars att man inte får ställa sådana krav på enstaka fabrikat om de har prestandadeklaration med godkända reningsresultat. Stämmer det? Eller kan man ställa särskilda krav på vissa fabrikat om man kan motivera detta väl?

Nedan svarar Maria Hübinette på den juridiska aspekten av frågan. Här svarar Mikael Pell på frågan om hur bra biologisk fosforrening fungerar i minireningsverk.

EXPERTMaria HübinetteMiljövetare Kungälvs kommun samt Din VA-konsult

SVAR:

Man får inte ställa ytterligare krav på provtagning eller utvärdering inför tillståndsprövningen när anläggningen via CE-märkningen och prestandadeklarationen visar på reningsresultat som uppfyller de krav som ni ställer på den aktuella platsen.

Däremot har ni alltid rätt att ställa krav på kontroll för att se till så att anläggningen uppfyller kraven under drifttiden. Att rikta kraven mot enskilda fabrikat kan nog vara vanskligt, men det finns flera fabrikat av minireningsverk som enbart bygger på biologisk rening. Provtagning kan ni naturligtvis alltid ställa krav på om ni har goda skäl och kan motivera det väl. Utöver osäker teknik kan ju t ex en känslig recipient vara ett sådant skäl.

Jag antar att ni i det här fallet syftar på biologisk fosforrening. Den totala reningen i minireningsverk bygger ju i stort sett alltid på biologisk rening också.

Beträffande diskussionen om temperaturberoendeprocess så stämmer det ju att all biologisk rening är temperaturberoende. Reningsanläggningen ska ju dock vara isolerad och avloppsvattnet som tillförs anläggningen håller en temperatur året runt som ska vara lagom för en väl fungerande reningsprocess. Det är alltså viktigt att göra installatören medveten om vikten av att tillse att anläggningen i sin helhet är isolerad. Även rören som för vattnet till anläggningen om det handlar om lite längre avstånd. Temperaturen på vattnet som når reningsverket ska ju vara tillräckligt hög så att reningsprocessen fungerar.

På följdfrågan om miljökontoret då bör ställa krav på isolering så är det entreprenörens ansvar att se till så att anläggningen i sin helhet anläggs så att ingen del riskerar att frysa. Dessutom lämnar ju entreprenören 10-års funktionsgaranti så då bör ju isoleringen av anläggningen vara så att en temperatur som krävs för att reningen ska fungera upprätthålls hela tiden. Då räcker det inte med enbart frostfritt.


Det är alltid den enskilda myndigheten som självständigt utformar sina beslut, och som självständigt gör sina bedömningar och som ansvarar mot sina tillsynsobjekt och medborgare. VA-guiden AB, samt de experter som svarar på uppdrag av VA-guiden AB, friskriver sig från alla tänkbara anspråk till följd av olyckliga svar eller missförstånd. Experten har inget uppdragsförhållande till frågeställaren. Svaret är expertens egen uppfattning och representerar inte nödvändigtvis hens organisations eller VA-guidens ståndpunkt.


Relaterat

Så fungerar biologisk rening av fosfor, kväve och kol i minireningsverk – expertsvar, 2019

Fokus på funktionskontroll av små avlopp – referat från utbildning 16 oktober 2018

Vad innebär det att vi inte får efterfråga andra resultat än CE-märkta produkters prestandadeklaration?