Nacka kommun satsar på dagvattenrening

Nacka kommun och Nacka vatten och avfall har erhållit nära 13 miljoner i bidrag av Naturvårdsverket, pengar som ska användas till åtgärder för att rena regn- och smältvatten från bl a mikroplast och andra föroreningar.

Naturvårdsverket fattade nyligen beslut om vilka sökanden som beviljats 2019 års bidrag för att minska spridningen av mikroplast och andra föroreningar till hav, sjöar och vattendrag. Nacka kommun är en av totalt 28 sökande som beviljats pengar. Kommunen får tillsammans med Nacka vatten och avfall dela på 12,7 miljoner under 2019 – 2021.

Dagvattendammar på flera platser i kommunen 

Bidraget kommer bl a gå till följande insatser (direkt taget från Nacka kommuns hemsida):

  • En ny dagvattendamm vid bostadskvarteret Nya Gatan i centrala Nacka.
  • Testanläggning på Värmdövägen med träd i regnbäddar för lokalt omhändertagande av dagvatten. Här testas olika jordars förmåga att filtrera och rena dagvatten, samt vilken av två trädarter som är bäst lämpad att växa i regnbädden. Träden kommer att bilda allé längs hela Värmdövägen.
  • Förstudie för Skurusundet med förslag på dagvattenåtgärder för att minska belastningen av föroreningar och näringsämnen i dagvattnet som går ut i Skurusundet.
  • Tre nya dagvattendammar i området runt Storängen.
  • En ny dagvattendamm vid Neglingemaren i Saltsjöbaden.

Läs mer om hur dagvatten hanteras i Nacka på kommunens hemsida.


Relaterat:

Åsikterna går isär om skärmbassäng i Nacka kommun
Mark- och miljödomstolen ger grönt ljus till skärmbassäng i Nacka. MÖD 2018
Sedimenttömning i Långsjön, Nacka. Reportage 2016