Kvalitetssäkringsprojekten små avlopp har kommit halvvägs

Syftet med projekten är att kvalitetssäkra tillståndsprocessen, att genom en internrevision på sig själv se hur prövningen gått till och vad resultatet blev. Utöver höjd kunskapsnivå bland inspektörer blir det dessutom en bra återkoppling till leverantörer och entreprenörer om vad de kan förbättra.

Under hösten 2019 har ett 60-tal anläggningar besökts utifrån gemensamma checklistor och rutiner. Alla uppgifter för fältbesöken har därefter sammanställts i en rapporteringsfil. De tre Skånekommunerna tittar alla på minireningsverk och resterande kommuner tittar på markbaserade anläggningar.

Dom sju kommunerna som fick LOVA-bidrag första omgången är:

  • Växjö,
  • Lund,
  • Helsingborg,
  • Hässleholm,
  • Falkenberg,
  • Uddevalla,
  • Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Den andra av projektens tre träffar genomfördes i början av december i Falkenberg och där diskuterades erfarenheterna från de första besöken samt förbättringsförslag inför den andra omgången av besök som kommer att ske under våren.

Bakgrund

För er som inte känner till projekten är det långa namnet, Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp genom uppföljande besök och utvärdering av tillstånd. Projekten initierades av Avloppsguidens användarförening 2018.

Bakgrunden till projektidén kommer från två utvecklingsprojekt, dels ett som Miljö & hälsoskydd i Kungsbacka kommun som med hjälp av LOVA-bidrag från Länsstyrelsen i Halland genomförde under 2016-2017 för att testa nya metoder för att följa upp små markbaserade avloppsanläggningar och dels från LOVA-projekten Surrogatparametrar – en kostnadseffektiv metod att följa upp små avloppsanläggningars funktion som genomfördes under 2017-2018 av tio kommuner.

De pågående projekten om kvalitetssäkring har flera syften, ett av syftena är att deltagande kommuner ska utvärdera sina egna tillståndsprocesser och fundera över vad som kan förbättras. En praktiskt tillämplig av detta är hur villkor har formulerats och om dom går att följa upp i praktiken.

Ett annat syfte är att utföra tillsyn på relativt nyanlagda anläggningar, för att se hur dom fungerar och om det inte är så, ge fastighetsägaren en chans att få sina anläggningar åtgärdade när det fortfarande finns garantier.

Minireningsverk och markbaserade anläggningar

Kommunerna som tittar på minireningsverk använder utöver den okulära kontrollen och labbanalyser samma utrustning som användes i tidigare LOVA-projekt om surrogatparametrar för att mäta ortofosfat och turbiditet. De kommuner som tittar på markbaserade anläggningar har fått prova på lite ny utrustning i form av rörkameror och planlaser. Hur den nya typen av utrustning ska användas fick deltagarna testa i fält på projektets första träff som genomfördes i Hässleholm i september. I projektet har det varit möjligt att köpa in utrustning, vilket de deltagande kommunerna gjort.

Dom sju projekten koordineras i ett övergripande projekt som leds av Stefan Engblom och Marie Albinsson vid Ecoloop. VA-guiden har skapat en projektplats i Teams där alla dokument och filer kan delas och representanter för Avloppsguidens användarförenings styrelse deltar och stöttar projektet kontinuerligt.

Istället för e-post till alla i projektet sker utbytet i olika kanaler inom Teams. Exempel från gruppen som fokuserar på markbaserade anläggningar.

Resultaten från projekten kommer att presenteras på ett slutseminarium som är planerat till september 2020. Mer info kommer!

Projekten kommer även att presenteras under Vatten Avlopp Kretslopp 18 mars i Jönköping, Kommunsamarbete för bättre tillståndsprocess

Istället för e-post till alla i projektet sker utbytet i olika kanaler inom Teams. Exempel från gruppen som fokuserar på markbaserade anläggningar.

Att vara fler ger mer

Avloppsguidens användarförening bekostade framtagande av ansökningsmallar och vid senaste styrelsemötet 17/12 gästades styrelsen av Patrik Kühn från Hässleholm som arbetar aktivt i de pågående projekten.

Patrik återberättade från projektens workshop i Falkenberg. HaV gav en anpassad presentation för projekten med fokus på vanliga fel samt om drift, underhåll och kontroll. Föredrag från bland annat Maja Englund, RISE, om LOVA-projekt i Örebro som också handlar om kvalitetssäkring av tillståndsprocessen. RISE arbetar med en internationell studie, tillsammans med Luleå tekniska universitet, för att samla in information om hur man arbetar i andra länder. I Österrike har man bl.a. en obligatorisk tvådagarskurs för husägare.

Projekten har skickar ut enkäter inför besöken. I Hässleholm fokuserar man på minireningsverk och frågar om det. Själva har man hunnit göra hälften av besöken. De flesta verkar vara i fas.

Apropå nyttor med projekten ansåg Patrik att det var givande och ett sätt att komma igång med tillsyn av minireningsverk.

–  Det blir en stor samordningsvinst genom att man delar upp arbetet mellan olika grupper. Det hade aldrig blivit så bra om man gjort det själv. Att vara fler ger mer, säger Patrik Kühn i Hässleholm.

Patrik fortsätter.

–  Positivt att man träffas och diskuterar konkreta frågor. Tog ett tag att komma igång och få tag på utrustning. För deltagarna återstår en hel del jobb med resterande inspektioner och rapportering, summering och slutsatser. Projekten löser säkert inte alla knutar men lägger en grund för vidare arbete.

Är värt för nya kommuner att haka på? Patrik tyckte absolut det och betonade vikten av att man får tid att delta och läsa in sig. Han såg det som sannolikt att många kommuner ser över sin ärendehantering i och med ny vägledning om prövning och då kommer projekten en lämplig tid.

Annafia Öqvist från Falu kommun som varit styrelsens kontaktperson gentemot projekten flikade in att hon tror att det finns mycket i projekten som kan bidra till andra kommuner.

Fortsättning

Det är möjligt att haka på och kvalitetssäkra sin tillståndsprocess. I vissa län har redan sista ansökningsdag för LOVA passerat men i andra län är sista ansökningsdag sista januari 2020 så agera snabbt! Processen med ansökan är dock enkel när det redan finns färdiga ansökningar att utgå från.

Den 9:e respektive 14:e januari kommer Ecoloop att hålla webb-infomöten om projekten. Då kommer de informera mer om arbetet, hur det går till att ansöka etcetera. Det finns då möjlighet att ställa frågor. Om du är intresserad av delta i projektets andra omgång kontaktar du Marie Albinsson, 070-285 63 36, Ecoloop.


Relaterat

– Projektsida:Här samlar vi information om projekten

Andra chansen – söka LOVA-bidrag för att följa upp små avlopp