Metoder för groning av vattenväxter

Genom att använda så kallade groningsmetoder kan det tidskrävande och svåra arbetet med att separera och identifiera frön från sediment underlättas. Denna handbok beskriver dessa metoder, som i synnerhet kan vara till nytta vid etableringar på nya dammar och våtmarker. 

På en utbildningsträff den 19 november inom LOVA-projektet ”Kunskapsuppbyggnad kring skötsel av anlagda våtmarker och dammar”  berättade Börje Ekstam, forskare vid Linnéuniversitetet Kalmar om kolonisation och artsammansättning i våtmarker. Du hittar ett referat från utbildningsdagen här.

Under föreläsningen hänvisade Börje till en handbok han tidigare gjort tillsammans med Anna Rask. I handboken sammanfattas metodiken för hur det går att bedöma artsammansättningen i sediment från våtmarker och dammar. Det gäller både frö, turioner och andra vegetativa spridningskroppar som kan bidra till växtetableringen.

Vad, när och hur

Metodiken omfattar tips om vad, när, hur vad gäller:

  • Provtagning – När och hur många sedimentprover som ska samlas in och vilken typ av provtagare som ska användas i vilken provtagningssituation.
  • Transport, förvaring och koncentration av prover – Förklarar hur proverna transporteras och förvaras mörkt och kallt (<8 °C) innan groningsförsöket påbörjas. Koncentration av proverna innebär i sin tur att provet silas för att få bort lera och silt. Genom att koncentrera proverna minskas tiden det tar för fröna att gror.
  • Iordningsställande av odlingskärl – Beskriver hur odlingslådor eller aluminumformar med hål i botten ska placeras, vilket stödsubstrat som ska användas och vilket vattendjup som är lämpligt för bästa möjliga groning.
  • Groningsförhållanden – Beskriver lämpliga ljus- och temperaturförhållanden.
  • När groddplantorna kommer upp – Att tänka på under artbestämningen.
  • Redovisning – Beräkningsexempel för hur antalet grodda frön i proven kan räknas om till en täthet utryckt som frön per kvadratmeter ned till aktuellt provtagningsdjup.

Fullständig referens: Ekstam B., Rask A., (2007/rev 2019). ”Best practice” Metoder för fröbanksanalys av vattensväxter med ”groningsmetoden”


Relaterat

Reningsprocesser och biologin i våtmarker
VA-guiden Reportage: En våtmark med flera syften