Finspångs Tekniska informerar om dag- och dräneringsvattenhantering

Jimmy Öman, projektledare Va/Teknik vid Finspångs Tekniska Verk. Foto: FInspångs Tekniska.

Finspångs Tekniska har tagit fram en broschyr där man vill infomera om hur fastighetsägare kan ta omhand sitt dag- och dräneringsvatten för minskad risk för översvämning och skador på fastigheter. VA-guiden fick möjligheten att byta några ord med Jimmy Öman, projektledare Va/Teknik på Finspångs Tekniska och en av författarna till broschyren. 

I broschyren ”Information om dag- och dräneringsvatten” ges, som namnet antyder, tips om hur man som fastighetsägare på egen hand kan ta hand om sitt dag- och dränvatten. Det kan t ex handla om att installera en pump som lyfter dräneringsvattnet upp till marknivå, eller att anlägga ränndalsplattor för att avleda regnvattnet till lämplig grönyta för infiltration.

Nedsatt kapacitet i spilledningsnätet

VA-guiden fick möjligheten att byta några ord med Jimmy Öman, projektledare Va/Teknik på Finspångs Tekniska och en av författarna till broschyren.

– Vi har ett behov av att minska andelen dagvatten, d v s regn- och smältvatten, som omhändertas i spilledningarna eftersom det leder till en onödig hantering av vattnet och bidrar till nedsatt kapacitet på spilledningsnätet.

Inspiration till broschyren hämtade man från andra VA-huvudmän som tagit fram liknande material i sina respektive kommuner. Enligt Jimmy är förhoppningen är att broschyren ska sprida kunskap till kunderna att, som ett alternativ till att huvudmannen tar hand om vatten, själva kan ha skapa lösningar för dagvattnet med lokalt omhändertagande.

Vad är ett normalt regn?

Broschyren informerar bl a annat om att de kommunala dagvattenledningarna är dimensionerade för att klara alla normala regn, men inte mer dagvatten än så.

– Med detta menas att när vi exploaterar nya områden,dimensionerar vi dagvattenledningarna efter ett så kallat 10-års regn. På detta sätt informerar vi om att kapaciteten i ledningarna inte är obegränsad. Sen är det ju en fråga som verkligen är i ropet just nu – vad är egentligen ett normalt regn?, tillägger Jimmy.

Broschyren till trots, tror Jimmy att fler insatser kommer att behövas för att öka förståelsen för dessa frågor bland kommuninvånarna.

– Det är fortfarande en utmaning att nå fram med budskapet om att dagvatten kan hanteras på olika sätt och inte behöver tas omhand via ledningar. Förhoppningsvis kan vi med denna broschyr få kunder att vilja ställa om till att själva ta hand om vattnet och att exempelvis använda det för bevattning i trädgården, säger Jimmy.

Ladda ner broschyren på Finspång tekniskas hemsida.


Tillägg från redaktören: Som lagstiftningen ser ut idag, finns ingen tydlig begränsning vad gäller kvantiteter dagvatten som huvudmannen är skyldig att ta emot. Däremot visar rättspraxis att om dagvattenledningar är dimensionerade enligt branschstandard (s.k 10-årsregn) föreligger ingen skadeståndsskyldighet för huvudmannen vid eventuell översvämning. Läs mer om huvudmannens ansvar för dagvatten i en expertfråga besvarad av Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik.

För den som vill läsa mer om vad som kan anses ”normalt” i dagvattensammanhang, gjordes ett försök att definiera vad som kan klassas som ett normalt dagvatten ur kvalitet- och kvantitetsperspektiv i en rapport från Svenskt Vatten Utveckling (2017). Väldigt kortfattat kan man säga att författarna kom fram till att normaldagvatten ur ett kvantitetsperspektiv kan definieras som ”normal andel hårdgjorda som dagvatten avleds ifrån”. Ur kvalitetsperspektiv baseras istället definitionen på det förväntade innehållet av de vanligaste föroreningarna. Du hittar rapporten här.


Relaterat

Många bäckar små – en film från Edsviken och Oxunda vattensamverkan

Minska risken för dagvatten i din källare – fyra tips på norska

Täby kommun satsar på information om dagvatten till fastighetsägare