GIS-stöd för små avlopp – samlingssida

GIS-stödet består av tre kartor som beskriver risk för påverkan från belastning från fosfor, kväve och hälsoskydd. Sedan 2018 finns GIS-stödet för prövning och tillsyn av små avlopp hos landets länsstyrelser.

Vissa vill läsa manualen först medan andra vill ge sig in i kartlagren och testa. Det finns flera sidor som presenterar GIS-stödet. Här listar och länkar vi till resurssidor om GIS-stödet.

Nytt kartverktyg för att beräkna dimensionerande grundvattennivå

De tre dropparna = Grundvattenberäkning

Nu går det att beräkna högsta och därmed dimensionerande grundvattennivå i GIS-stödet. Beräkningen görs enligt den modell som rekommenderas via HaV:s vägledning om prövning.

Istället för att du hämtar information om magasinnivån från SGU och läser av i diagram hämtar GIS-stödet detta och beräknar en uppskattning. Den dimensionerande nivån anges som ett mått i meter mätt från markytan. För att kunna räkna ut detta via kartan måste du ha följande:

 1. Geografisk position för provgropen
 2. Observerad grundvattennivå
 3. Datum för observationen

Beräkningen visar antagna värden för fyllnadsgrad, beräknad nivåhöjning och dimensionerande magasinnivå. Du kan enkelt spara beräkningen som pdf och underlag i ärendet.

Dock är det så att om markmaterialet ligger inom fält B så behöver man göra ytterligare ett tillägg på grund av lokal förhöjning orsakad av infiltrationen av avloppsvatten. Så i de fallen kommer man inte hela vägen med beräkningen av dimensionerande grundvattennivå inne i GIS-stödet.

HaV:s vägledning om prövning – Bestämning av dimensionerande grundvattennivå

Kommentar från VA-guiden

Ha i åtanke att digitala modeller som denna kan ge en skenbar exakt bild. SGU kan givetvis inte veta fyllnadsgraden på alla platser i landet. Istället har de ett nät av observationsplatser som man regelbundet hämtar information ifrån. GIS-stödet hämtar indata från aktuell observationsplats i realtid vilket är en förbättring jämfört med att manuellt kika på månadskartor. Men observationsplatsen kan ju vara en bra bit ifrån positionen för provgropen. Eller nära. Beräkningen är en uppskattning som kompletterar den momentana bedömningen på plats då man hade provgropen öppen. Mer om detta finns i fliken Teori – Grundvattenberäkning där stödet beskrivs via storymapp nedan.

GIS-stöd för små avlopp – storymapp  och kartvy

Pedagogiska flikar om :

 • Introduktion
 • Teori
 • Manual
 • Exempel
 • Om sidan

GIS-stödet har en egen sida

Kartvyn

Den som vill börja med att tända och släcka kartlager går direkt till kartvyn

Handledningar, tolkningsstöd med mera

GIS-stödet förvaltas av Länsstyrelsen i Jönköpings län. På länsstyrelsens sida hittar du handledningar, tolkningsstöd och underlagsrapporter. Beroende på vilken karttjänst du använder behöver du importera länkar i verktyget. På denna sida hittar du sådant underlag. Länsstyrelsen i Jönköpings län – GIS-stöd för prövning och tillsyn av små avlopp

Havs- och vattenmyndighetens sida om GIS-stödet

Utvecklingen av GIS-stödet finansierades via Havsmiljöanslaget som Havs- och vattenmyndigheten (HaV) fördelade till olika projekt. HaV beskriver stödets användningsområden och begränsningar och har också underlagsmaterial likt Länsstyrelsen i Jönköpings län. HaV:s sida om GIS-stödet

Webbutbildning i GIS-stödet

Länsstyrelsen erbjuder ibland webbaserade träffar för att introducera och utbilda om GIS-stödet. Målgruppen är kommunala handläggare som arbetar med små avlopp samt handläggare på Länsstyrelsen som jobbar med tillsynsvägledning av små avlopp.

Sammanfattande presentation på ca 20 minuter

När HaV anordnade träff om nya vägledningen för prövning den 5 mars 2020 i Göteborg, och via Skype, presenterade Henrik Lundqvist från Länsstyrelsen i Jönköpings län GIS-stödet för små avlopp.

Film: Retention i GIS stödet för små avlopp
Presentationen som pdf

GIS-stödet ger en översiktlig bild av risk

Omvänt formulerat ger det en översiktlig bild av en plats känslighet beträffande utsläpp från små avlopp. GIS-stödet kan dock inte ersätta en bedömning i det enskilda fallet. Men det kan ge en mer nyanserad bild än eventuella lokala och regionala riktlinjer som anger att ett visst antal meter från vattendrag innebär hög skyddsnivå vad gäller miljöskydd. Från HaV:s sida om GIS-stödet:

”GIS-kartorna visar risk för påverkan, inte skiljelinjer mellan normal och hög skyddsnivå. En enskild bedömning utifrån lokal information återstår eftersom det inte är möjligt att inkludera fastighetsspecifika förhållanden i en nationell analys.”

HaV tar även upp några faktorer som inte finns med i GIS-stödet:

 • Hotade arter, som är relevanta när det gäller risk för påverkan från små avlopp.
 • Dikningsföretag.
 • Generellt biotopskydd, som inte finns tillgängligt som kartunderlag på nationell nivå.

”Att göra en övergripande bedömning för hela kommunen i förväg vad gäller hälsoskydd är inte möjligt, eftersom det i så hög grad är de lokala förutsättningarna på fastigheten som avgör vilken skyddsnivå och vilka skyddsåtgärder som behövs. Däremot går det att i vissa specifika områden som till exemepel vattenskyddsområden eller i närhet till badplats förutse att hög skyddsnivå med avseende på hälsoskydd är nödvändigt.”

Kom ihåg!

Digitala kartor kan som sagt ge ett skenbart intryck av exakthet. Tänk på att inte zooma in för djupt i varken jordartskartor eller GIS-stödet utan acceptera att det ger en översiktlig bild.


Relaterat

– Expertsvar: Tips på kriterier och verktyg för bedömning av kommunens ansvar enligt § 6 LAV (kräver login till va-planering)

Ny vägledning för prövning av små avlopp

– Projektrapporten: GIS-stöd för att bedöma små avlopp