Ett nedslag i VA-Sverige – VA-frågor är ständigt aktuella i Norrtälje

VA-guiden har fått en pratstund med Malin Olofsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör på samhällsbyggnadskontoret i Norrtälje kommun, om vad man har på gång just nu och vilka utmaningar man står inför i kommunen vad gäller olika VA-frågor.

Malin Olofsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör på miljö- och hälsoskyddsavdelningen vid samhällsbyggnadskontoret i Norrtälje kommun.

Malin Olofsson har arbetat i över 20 år på kommunen med en rad olika miljö- och hälsoskyddsfrågor men alltid med avloppsfrågor i någon form. De senaste åren har Malin haft mer strategiska frågor på sitt bord som att bevaka miljö- och hälsoskyddsfrågor i tidiga planskeden och i detaljplaner, VA-frågor vid bygglov och förhandsbesked men hon arbetar också med VA-frågor i olika övergripande planer som till exempel översiktsplanen, vattenplanen och naturligtvis VA-planen. Ni kanske även känner igen Malins namn från tidigare då hon 2018 utsågs till VA-guidens avloppshjälte på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp.

Vi börjar med den nästan oundvikliga frågan – Hur har pandemin påverkat arbetet på kontoret?

– Det är mer jobb än någonsin med inkommande ärenden vad gäller ansökningar om nya små avlopp. Vi inventerar därför inte så mycket just nu men hanterar givetvis klagomål som också har ökat. Vi genomför fortfarande platsbesök men är noga med att se till att hålla stora avstånd. Alla möten i olika arbetsgrupper som jag sitter med i hålls även digitalt, vilket funkar fint.

Pandemin påverkar också arbetet på kontoret då vi måste bedriva trängseltillsyn och hantera klagomål om trängsel på restauranger och andra verksamheter och det tar tid och resurser från andra arbetsområden på samhällsbyggnadskontoret.

En annan del som förändrats är våra kvällsöppna torsdagar som vi haft i många år. Under kvällarna har kommuninvånarna kunnat komma in till kontoret och ställa sina frågor om bygglov, detaljplaner, vatten- och avlopp eller andra miljöfrågor, till olika handläggare som finns på plats. Nu har vi dock ställt om till digitalt kvällsöppet men med samma koncept, att alla handläggare med olika kompetenser samlas och svarar på frågor digitalt. Vi dessa tillfällen finns det möjlighet att avhandla många olika frågor vilket folk verkligen uppskattar, säger Malin.

Stor landsbygdskommun och många små avlopp

Med närheten till Stockholm, långa kuststräckor och mycket landsbygd är Norrtälje kommun attraktiv för boende. Då invånarantalet växer från 63 000 med 100 000 till under fritidshussäsongen så förstår man att det finns många små avlopp i Norrtälje, drygt 30 000. Den stora mängden avlopp på landet och med det hårda trycket att bygga nya bostäder så är VA-frågor, både stora som små, ständigt aktuella för kommunen.

Hur ser då arbetet ut med VA-planeringsfrågorna i kommunen och hur är de organiserade?

– Det är VA-avdelningen på tekniska kontoret som äger själva VA-planeringsfrågan och vi på miljö- och hälsoskyddsavdelningen är en remissinstans. VA-avdelningen är också på gång att bolagiseras och ett nytt bolag för VA och avfall ska vara i drift i mars i år. Själva VA-planen uppdateras årligen även om det vissa år är det mindre justeringar.

För ca 10 år sedan var VA-planen väldigt omfattande med otroligt många utbyggnadsområden men då den inte fungerade varken ekonomiskt eller i praktiken så har vi numera en ihopkrympt variant med endast nio planerade VA-utbyggnadsområden, trots att behovet är mycket större. Som VA-planen ser ut är den väldigt fokuserad på utbyggnadsområden men vi från miljö- och hälsas sida har sett att det saknas kategorier som VA-utredningsområden och VA-bevakningsområden och vi har nu fått igenom i politiken att lyfta in VA-utredningsområden som en ny kategori. Det innebär att vi på miljö och hälsa utreder ett antal områden utifrån vårt perspektiv, vad gäller förutsättningar för små VA-anläggningar mer grundligt vilket kommer komplettera VA-planen.

Vilka är Norrtälje kommuns största VA-planeringsutmaningar, nu men även på lång sikt?

– Som sagt är vi en stor landsbygdskommun med ett stort antal enskilda avlopp och en av våra utmaningar i arbetet med VA-planen är att hitta en bra metod för urvalskriterier till VA-planen. Vi har ju en metod idag men det är ändå en utmaning att avgränsa hur många områden som ska omfattas av VA-planen eftersom planen både ska ha med områden som är planerade för utbyggnad av kommunalt VA men även ha med de som ska ha enskilt VA. Att ta ett helhetsgrepp om det här stora antalet enskilda avlopp, det är en väldigt stor utmaning som vi har och måste ta stegvis.

Utmaningar på kort sikt, är det höga exploateringstrycket i kommunen med ett stort antal nyansökningar om bygglov och förhandsbesked där man bland annat ska klara garantitider och givetvis att det ska finnas förutsättningar att miljömässigt lösa VA-frågorna. Vi har även många planbesked och detaljplaner som söks utanför kommunalt VA och det blir konflikt med 6 §- bedömningen som LAV är utformad i dagsläget då kommunen inte vill ta på sig huvudmannaskapet för de anläggningar som planeras och att ha någon annan typ av huvudmannaskap blir också svårt just på grund av hur lagstiftningen ser ut och det är en jättestor fråga för oss just nu.

Politiskt sett värnar man om landsbygden och det har tagits fram program för bland annat landsbygdsutveckling där man lyfter frågorna och förordar en utveckling av småskaliga VA och kretsloppsanpassat VA på landsbygden men det är ju svårt också att ta det i ett större perspektiv när lagstiftningen ser ut som den gör med förutsättningarna för detaljplaner i lite större omfattning.

En annan utmaning är hur vi ska skapa en långsiktigt hållbar vattenförsörjning då vi är en kustkommun med begränsad tillgång på grundvatten med risk för saltvatteninträngning och i takt med klimatförändringarna så blir den utmaningen inte mindre.

Ekonomin är också en väldigt stor utmaning och vi har ett stort behov av att bygga ut och renovera ledningsnät.

Att få översiktsplanen, vattenplanen och VA-planen att lira ihop är en annan utmaning så att dessa ger en förutsägbarhet både för kommuninvånarna och för oss som jobbar med frågorna. Vi har många utmaningar att hantera, säger Malin.

Mycket på gång och nya projekt

I Norrtälje jobbar man som sagt med en hel del aktuella ämnen och projekt kring VA-frågor. Förutom projekt kring avsaltning av dricksvatten, frågor om vattenbesparande åtgärder och den nya vattenplanen som ska tas fram har man också ett nytt spännande projekt som tar upp frågan om § 6 LAV i relation till landsbygdsutveckling.

Kan du berätta lite mer om ert nya projekt ”Processtöd, erfarenhetsutbyte och dialog VA-utveckling”?

– Ja, bakgrunden till projektet är egentligen Lagen om allmänna vattentjänster och hur och § 6 är utformad och tolkas. Bakgrunden är att vi Norrtälje är en stor kommun till ytan, 1/3 av Stockholms län och 50 % av kommunens invånare bor på landet. I översiktsplanen har man ambitionen att Norrtälje ska vara Sveriges mest populära landsbygd. Kort sagt så finns det en politisk vilja att utveckla landsbygden där man i olika utvecklingsplaner uppmuntrar småskaliga och lokala avloppsanläggningar men lagstiftningen som den är utformad idag kan man säga begränsar möjligheterna.

Till exempel har planer med bostadsbyggande och större avloppsanläggningar utanför kommunalt VA blivit stoppade då man insett att kommunen har ett ansvar enligt tolkningen av LAV för anläggningen, dvs att anläggningen ska vara allmän och att kommunen måste vara huvudman. Vi kan bara konstatera att § 6 i LAV står i strid med målsättningen om landsbygdsutvecklingen i kommunen och även om vi förhoppningsvis snart får besked om Utredningen om hållbara vattentjänster blir verklighet med förändringar i lagstiftningen, vad innebär det för våra frågor? Vi har ju också ett stort inflöde av ärenden med detaljplaner på landet som har denna problematik men vi har också flera befintliga områden utanför verksamhetsområde för VA som byggs ut och hur ska vi hantera dem? Till exempel har vi olika privata initiativ med önskemål om att få bygga större reningsverk i befintliga områden där man vill ha enskilt huvudmannaskap som vi inte vet om vi kan släppa fram med tanke på lagstiftningen. Till det så funderar vi också en del på hur man ska hantera förhandsbesked i områden som befinner sig i gråzonen till LAV.

Frågorna är många och komplexa och efter att brottas internt ett tag på samhällsbyggnadskontoret med frågorna konstaterade vi att det finns ett behov att ta extern hjälp för att komma vidare med VA-utvecklingsfrågorna, att göra omvärldsutblickar och skapa erfarenhetsutbyte med kommuner både i regionen och övriga landet som har likande strukturer och utmaningar men även se hur det skiljer sig åt mellan olika länsstyrelses förhållningssätt i frågorna. Vi såg också att projektet skulle hjälpa oss att utveckla VA-planen och vända frågorna lite dvs att istället för att begränsa VA-utvecklingen som läget blir lite nu, tydliggöra möjligheter för VA-utvecklingen i kommunen.

Projektet har nyss börjat och vi ser verkligen fram emot processen och erfarenhetsutbyte med liknande kommuner konstaterar Malin som berättar att man nyss haft sin första interna workshop i projektet.

Vi på VA-guiden kommer givetvis återkomma och rapportera mer om Norrtäljes projekt när de har kommit lite längre.

Norrtälje kommun tar initiativ

Vi kan bara så här avslutningsvis konstatera att Norrtälje kommuns intresse för driva på och utveckla VA-frågor även har sitt avstamp i VA-guidens historia. Norrtälje var en av fyra initiativtagande kommuner som tillsammans med företagen Bild & Kultur, Ecoloop och WRS Uppsala 2004 var med och startade projektet avloppsguiden.se som också mynnat ut i att VA-guiden har utvecklats. Idag är Norrtälje kommun medlem i alla VA-guidens ämnesområden, VA-planering, dagvatten och små avlopp och använder tjänsten en hel del.

–  Jag tittar alltid i medlemsbreven när det kommer och ser det som en uppdatering av senaste nytt om vad som är på gång och navigerar ofta därifrån in på medlemssidorna. Vi använder regelbundet tjänsten ”Fråga experten” och ställer en hel del kluriga frågor där. Med hjälp av hemsidan letar jag också efter publikationer och rapporter inom de olika ämnesområdena, berättar Malin.

Till sist kan VA-guiden bara återigen konstatera att i Norrtälje är VA-frågor ständigt aktuella, stora som små.

1 kommentar

  1. Spännande! Ser fram emot att höra mer om projektet! Växjö är gärna med för erfarenhetsutbyte!