Reduktion av läkemedelsrester och smittämnen i kommunala markbäddar – ny rapport

Undersökning av bland annat läkemedelsrening i en öppen markbädd i Sörfjärden, Nordanstigs kommun. Foto av markbädd, Elin Ulinder, RISE.
I ett SVU-projekt har man undersökt reduktion av läkemedelsrester och smittoämnen för två kommunala avloppsreningsanläggningar. Reningsanläggningen med markbädden hade relativt hög reduktion av virus och en del läkemedel jämfört med både reningsverket med satsvis biologisk reaktor och med konventionella reningsverk.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.