Beräkna anläggningsavgift när en avtalsansluten gemensamhetsanläggning tas in i VO?

Vad avgör hur anläggningsavgiften ska beräknas när en avtalsansluten gemensamhetsanläggning med enkel sommarstandard ska införlivas i verksamhetsområdet för VA? Miljöjurist Paulina Rautio från Paneo svarar.

FRÅGA

Hur beräknas anläggningsavgiften när en avtalsansluten gemensamhetsanläggning tas in i verksamhetsområdet?

Vi har en avtalsansluten gemensamhetsanläggning som i nuläget enbart är ansluten till dricksvatten och då via en så kallad sommarledning (som ligger grunt och enbart kan nyttjas på sommarhalvåret). Efter beslut om att ett större område, där gemensamhetsanläggningen ingår, ska tas in i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten har vi byggt ut nya ledningar till respektive fastighet med förbindelsepunkter i fastigheternas omedelbara närhet.

Hur beräknas anläggningsavgifter för den avtalsanslutna gemensamhetsanläggningen? Gemensamhetsanläggningen har under 90-talet erlagt en anläggningsavgift men det finns inget underlag sparat som kan påvisa vilka avgiftsparametrar som tagits ut.

SVAR

EXPERTPaulina RautioMiljöjurist Paneo

I 2 § lagen om allmänna vattentjänster (LAV) definieras ett verksamhetsområde som det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. Vidare definieras en allmän VA-anläggning som en VA-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt denna lag.

I och med att ni beslutat om att utvidga verksamhetsområdet till att även omfatta det område som tidigare omfattats av gemensamhetsanläggningen så kommer de fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen införlivas i verksamhetsområdet.

I det aktuella fallet verkar det inte varit möjligt att använda sig av befintliga ledningar i den enskilda anläggningen i den allmänna VA-anläggningen på grund av anläggningens enkla standard så en inlösen av den aktuella anläggningen enligt 39 § LAV blir inte aktuell.

Gemensamhetsanläggningen verkar därför ha blivit onyttig. Kommunen har dock en skyldighet att under vissa förutsättningar ersätta enskilda anläggningars ägare om en enskild anläggning blir onyttig till följd av att kommunen ordnar eller utvidgar en allmän VA-anläggning (40 § LAV).

Av såväl förarbeten som praxis framgår det att när en gemensamhetsanläggning lösts in ska fastighetsägaren som regel betala full avgift för anslutningen till verksamhetsområdet, vilket även borde bli aktuellt i det aktuella fallet med en onyttig anläggning (se SOU 2004:64 s. 280 och Mark- och miljööverdomstolens dom 2023-04-20 i mål M 2066-22).

Så i det aktuella fallet är det fastighetsägarna som ska betala anläggningsavgift enligt gällande taxa. Eftersom gemensamhetsanläggningen blir onyttig blir ingen anläggningsavgift aktuell för deras del utan det bör istället prövas om de ska ha ersättning för en s.k. onyttig anläggning.


Det är alltid den enskilda myndigheten som självständigt utformar sina beslut, och som självständigt gör sina bedömningar och som ansvarar mot sina tillsynsobjekt och medborgare. VA-guiden AB, samt de experter som svarar på uppdrag av VA-guiden AB, friskriver sig från alla tänkbara anspråk till följd av olyckliga svar eller missförstånd. Experten har inget uppdragsförhållande till frågeställaren. Svaret är expertens egen uppfattning och representerar inte nödvändigtvis hens organisations eller VA-guidens ståndpunkt.