Start Taggar Dricksvatten

Tagg: Dricksvatten

MSB ger stöd till Öland under vattenbristen

Under juli månad har MSB placerat en logistikexpert  hos Länsstyrelsen i Kalmar och därifrån vara behjälplig för behövande kommuner. Deras roll är att stödja...

Beslut om verksamhetsområde för dricksvatten, MMD 2016

Ärendet hanterar ca 20 fastigheter där Länsstyrelsen i Örebro enligt 6§ LAV bedömt att området utgör en samlad bebyggelse och råvattnet är så dåligt...

Föreläggande om verksamhetsområde för vatten, VA-nämnden 2014

Området Kläppen, med ca 200 fastigheter, i Malung-Sälens kommun har idag en väl fungerande gemensamhetsanläggning för avloppsvatten men enskilda dricksvattenbrunnar där de flesta har...

Uppföljningsbara mål för hållbar fysisk samhällsplanering, BoV

Detta är en avrapportering av uppdraget "Uppföljningsbara mål för hållbar fysisk samhällsplanering", som Boverket fick i sitt regleringsbrev 2015. Genom rapporten föreslår Boverket sju mål...

Vattenmätaren och dess placering

Broschyren är riktad till fastighetsägare. Fastighetsägaren ska ordna en bra plats för vattenmätaren enligt nationella riktlinjer. Gästrike Vatten som tagit fram denna broschyr besiktar och godkänner...

Utredning PFAS i dricksvatten, regeringskansliet 2015

Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet, gav den 19 oktober 2015 f.d. generaldirektören Göran Enander i uppdrag att göra en analys av orsakerna till att spridningen...

Vattenskyddsområde handbok, 2010

Denna handbok är en reviderad version av handboken 2003:6 med allmänna råd för vattenskyddsområde (NFS 2003:16). Den är främst avsedd som vägledning för länsstyrelser...

Dricksvattenutredningen, delbetänkande SOU 2015:51

Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning Utredningen redovisar med stöd av en rad experter och myndigheter aktuella scenarier för den framtida klimatutvecklingen och hur det kan påverka dricksvattnet,...

Bedömning av dricksvattenrisker vid förändrat klimat, FOI 2012

Vägledningen ska ge en förklaring till vad som kan hända med dricksvattenkvalitén i ett varmare och våtare klimat samt presenterar olika åtgärder som kan...

Samhällsekonomisk värdering av rent vatten, SVU

Rapport med fallstudier av Vombsjön och Mälaren, 2014 Sammandrag av rapporten Rapporten beskriver en modell som visualiserar det samhällsekonomiska värdet av ekosystemtjänsten rent vatten. Modellen visar...

Senaste artiklarna