Start Taggar Markbaserat

Tagg: Markbaserat

Bör vi utgå från det högsta LTAR-värdet i grovkornig mark?

Björn Eriksson från VA-guiden resonerar om att söka den svagaste länken vid markundersökningen och att den som undersöker bör göra flera mätningar.  FRÅGA Om man har...

L-formad markbädd – kan det fungera?

Frågan handlar om en markbädd lagd i 90 graders vinkel. VVS-fabrikanterna tycker att det är en sämre lösning på grund av risken för ojämn...
grundvattenrör

Grundvattenrör i lera – är det onödigt?

David Eveborn, SGU, svarar att eftersom lera håller vatten så hårt så finns ofta inget värde i att installera grundvattenrör vid markbäddar i kraftiga...

Markretention från små avlopp – en svår men angelägen fråga

Rapporten från projektet som skulle underlätta handläggningen av avloppsärenden blev ett slagträ i debatten för de som motsatte sig krav på små avlopp. I...

Hur bedöma moräner okulärt i samband med besiktning av provgrop?

Frågan handlade om vilka bedömningsgrunder som bör användas för att snabbt bilda sig en uppfattning om aktuell jordart i en provgrop. VA-guiden besvarar frågan...

Utvärdering av bergkross som ersättning till naturgrus i öppna markbäddar

I en rapport från Svenskt Vatten Utveckling (SVU) sammanfattas en flerårig studie av två öppna markbäddar som efterbehandling efter ett avloppsreningsverk i Sörfjärden. Avloppsreningsverket har...
utedusch på strand

Är uteduschar med enbart kallvatten anmälningspliktiga?

Frågan handlar om enkla uteduschar som ska installeras på en badstrand. Maria Hübinette svarar att eftersom det inte är en avloppsanläggning, makadamlagret under duscharna...

Vad ska man tänka på när man planerar anlägga en infiltration i en brant sluttning?

FRÅGA I vägledningen för prövning av små avlopp står följande: "Vidare är infiltration i terräng med lutning mer än 15 procent att betrakta som kritiska förhållanden....

Rapport om markbaserad rening – design, funktion och bedömningskriterier vid tillsyn

Luleå tekniska universitet i samarbete med RISE har i ett projekt studerat hur markbaserade anläggningar behöver utformas, vilka faktorer som kan påverka funktionen samt...

Webbinarium om bergkross och små avlopp – dokumentation

Avloppsguidens användarförening bjöd in sina medlemmar till ett webbinarium den 5/11 2020 om bergkross som ersättningsmaterial i markbaserade avloppsanläggningar. VA-guiden har skapat en film...

Senaste artiklarna