Klimatanpassningsarbete ska utvärderas av nytt expertråd

Regeringen har tagit fram en klimatanpassningsstrategi för att stärka samhällets anpassning till ett förändrat klimat. Som del i strategin förseslås bland annat att ett nytt nationellt expertråd inrättas vid SMHI som ska följa och utvärdera arbetet med klimatanpassning. 

Det nationella rådet ska bidra till att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av samhällets sårbarhet för klimatförändringar. Rådet får även i uppgift att ta fram underlag till regeringen för inriktningen av det nationella arbetet för klimatanpassning. Vilka som ska sitta i expertrådet har ännu inte beslutats.

Utöver det nationella expertrådet har regeringen beslutat om en förordning om myndigheters skyldighet att arbeta med klimatanpassning. Förordningen innebär att myndigheterna blir skyldiga att inom ramen för sina uppdrag initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning. Förordningen omfattar 32 nationella myndigheter och länsstyrelserna och träder i kraft den 1 januari 2019.

Inom ramen för strategin har regeringen även beslutat om ändringar i plan- och byggförordningen och utfärdat ändringar i plan- och bygglagen. Lagändringarna är tänkta att förstärka klimatanpassningsarbetet genom att ställa krav på att kommunerna i översiktsplanen ger sin syn på risk för skador på den bebyggda miljön på grund av exempelvis översvämningar och erosion. Ändringarna är också tänkta att bidra till en god dagvattenhantering då kommunerna ges möjlighet att kontrollera att detaljplanebestämmelser om markens genomsläpplighet följs. Lagändringarna ska träda i kraft den 1 august 2018.

Läs mer på regeringens hemsida.