VA-aktuellt under Vatten Avlopp Kretslopp

Under programpunkten VA-aktuellt samlar vi olika nationella myndigheter som berättar om aktuella uppdrag, projekt och arbetsområden med information om vad som är på gång inom respektive myndighet.

Naturvårdsverket

Nina Lans, handläggare Naturvårdsverket.

Nina Lans från Naturvårdsverket, berättar om myndighetens olika aktuella uppdrag. Vi får bland annat höra om den nationella strategin för miljöbalkstillsyn och det pågående arbetet med regeringsuppdraget att vägleda om hållbar dagvattenhantering.

– Målsättningen är att stötta såväl stora som små kommuner. Man har kommit olika långt med dagvattenarbetet och de kommuner som kan arbeta framåt i linje med etappmålen fortsätter med det, med stöd av beslutade etappmålsformuleringar. Parallellt så arbetar vi för att ge stöd till kommuner som behöver vägledning mot etappmålen, säger Nina Lans.

Havs- och vattenmyndigheten

Åsa Gunnarsson och Bodil Forsberg, handläggare på Havs- och vattenmyndigheten.

Av Åsa Gunnarsson och Bodil Forsberg på Havs- och vattenmyndigheten (HaV) får vi en genomgång av aktuella uppdrag och frågor kopplade till handläggning av små avlopp vad gäller tillsyn och prövning.

HaV har ansvar för tillsynsvägledning inom området små avlopp. Med små avloppsanläggningar avses anläggningar för hushållsspillvatten för högst 200 personekvivalenter.

SMHI

Marc Girons Lopez, hydrolog på SMHI.

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, har utvecklat en ny metod för att kunna bedöma risken för översvämningar i samband med höga flöden.

Marc Girons Lopez, hydrolog på SMHI, redogör för hur den nya metoden kan användas för att beräkna förväntad påverkan på omgivande byggnader, vägar och andra samhällsfunktioner.

 

 

Boverket

Anders Rimne, civilingenjör riskhantering och ekosystemteknik och Cecilia Näslund, expert vattenfrågor inom fysisk planering på Boverket.

Anders Rimne och Cecilia Näslund berättar om Boverkets nya vägledning om miljökvalitetsnormer för vatten. Den är uppdelad i två olika delar, en för översiktsplanering och en för detaljplanering.

Vägledningen syftar till att ge en överblick av systemet med miljökvalitetsnormer, ge stöd vid planläggning och underlätta bedömning för hur olika typer av markanvändning påverkar vattenmiljön i yt- och grundvatten- förekomster. Läs mer om vägledningen här.

 


Läs mer om Vatten Avlopp Kretslopp och de över 40 olika programpunkterna som erbjuds under konferensen.

Till programmet för VAK 2022.