Formellt beslut om att inte bilda verksamhetsområde för VA?

Kommunfullmäktige beslutar om bildandet av nya verksamhetsområden för VA. Jonas Christensen från Ekolagen Miljöjuridik resonerar bland annat om fullmäktige även ska fatta beslut om att inte inrätta verksamhetsområde som ett led i att tydliggöra för vad som legat till grund bedömningen.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

2 kommentarer

  1. Bollen ligger väl hos länsstyrelsen?
    51 § Länsstyrelsen utövar tillsynen över att kommunen fullgör skyldigheten enligt 6 § att tillgodose behovet av vattentjänster. Länsstyrelsen får förelägga kommunen att fullgöra skyldigheten. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.
    52 § Länsstyrelsens beslut om föreläggande enligt 51 § får överklagas av kommunen till mark- och miljödomstolen.

  2. Javisst helt korrekt att länsstyrelsen har tillsynsansvar vilket nog är underförstått och de är nog är helt på det klara med det. I den här frågeställningen kretsar det mer kring bedömningsunderlaget från kommunens sida. Kan kommunen likt beslutet om att bilda verksamhetsområde för VA även kan göra tvärtom, dvs säga ”formalisera” sin bedömning att inte bilda VA-verksamhetsområde just för att deras bedömning ska synas, inte minst då vattentjänstplan än så länge verkar saknas där man annars skulle kunna förklara sina intentioner kring varför området inte omfattas av kommunalt ansvar.