Många brunnar saknas i Brunnsarkivet

Runt om i Sverige finns det en stor mängd brunnar som bara fastighetsägaren själv har kännedom om, men som skulle kunna vara till stor nytta för många att känna till. Genom att registrera brunnen i Brunnsarkivet kan fastighetsägare bidra till att öka den kunskapen.

Databasen Brunnar (det s.k. Brunnsarkivet) innehåller uppgifter om landets vatten- och energibrunnar. Uppgifterna kommer från brunnsborrare och privatpersoner. Databasen Brunnar är viktig för att skydda grundvattnet och för att planera för en hållbar vattenförsörjning.

Databasen Brunnar

Brunnar är en databas som innehåller uppgifter om enskilda brunnars läge och tekniska data som till exempel djup, jorddjup, foderrörslängd, dimensioner, vattenkapacitet, vattennivåer och vad brunnen används till. Databasen innehåller även information om lagerföljder.

De flesta uppgifterna i arkivet gäller främst bergborrade brunnar och kommer från de uppgifter som brunnsborrare lämnat till Sveriges geologiska undersökning (SGU). Sedan 2019 kan även privatpersoner själva registrera sina vatten- eller energibrunnar.

Varför bör fastighetsägare registrera sina brunnar?

Genom Brunnsarkivet fås en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i Sverige. Den informationen är viktig lokalt som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten men också nationellt för övervakningen av grundvattennivåer och vattenflöden.

Informationen kan användas vid exempelvis vattenplanering, planering av brunnsborrning och för att upplysa om utbredningsgraden av bergvärme. Informationen används flitigt, både som praktisk upplysning till allmänhet, brunnsborrare, kommuner och konsulter och för forskningsändamål.

Nyttan med att även gamla dricksvattenbrunnar finns med i Brunnsarkivet är att räddningstjänsten kan använda vatten från den vid en eventuell brand eller annan samhällskris. Det kan också handla om att skydda en vattentäkt vid utsläpp eller annan miljöolycka.

Brunnsborrare har sedan år 1975 haft lagkrav på sig att registrera brunnar hos Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). I många fall saknas uppgifter i brunnsarkivet, framför allt om äldre brunnar.

På SGU:s webbplats Brunnsarkivet kan fastighetsägare kontrollera om deras vattentäkt finns registrerad.

Om en brunn inte är registrerad är det bra att uppmuntra fastighetsägaren att lägga in den via SGU:s brunnsinventering.

För dig som enskild brunnsägare

Vinsterna för dig som enskild brunnsägare med att din brunn (vatten- eller energibrunn) finns med i det nationella Brunnsarkivet är flera:

  • Räddningstjänsten får lättare att skydda din brunn vid ett utsläpp eller annan miljöolycka.
  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att ta se och ta hänsyn till din brunn.
  • Kommunen kan se din brunn när de tar fram planer för ett område.

Genom att registrera din brunn bidrar du också till att vi alla gemensamt får bättre kunskap om grundvatten. När du gör kemianalyser på ditt brunnsvatten kan du välja att låta SGU ta del av analysresultaten. På så sätt bidrar du till ytterligare kunskap.

Du kan läsa mer om brunnar och dricksvatten på SGUs hemsida.