VA-guiden firar Biologiska mångfaldens dag

Dammott, Nymphula nitidulata, foto: Rasmus Elleby, VA-guiden

VA-guiden vill uppmärksamma Biologiska mångfaldens dag 22 maj genom att lyfta några av redaktionens artiklar på temat. Läs och inspireras av hur dagvattenanläggningar kan utformas och skötas för att gynna djur- och växtlivet!

Biologiska mångfaldens dag infaller 22 maj varje år och syftar till att uppmärksamma betydelsen av artrikedom och bevarandet av naturens mångfald. Genom att avskilja föroreningar innan recipienten bidrar en välfungerande dagvattenhantering till levande sjöar, vattendrag och hav. Anläggningarna i sig kan också bidra till den biologiska mångfalden genom att ge livsutrymme för arter som annars kan ha det svårt i urbana miljöer eller hårt utdikade landskap.

Samtidigt som det finns positiva synergier mellan dagvattenhantering och biologisk mångfald kan det också finnas målkonflikter med vissa intressen hos anläggningsägare eller allmänheten. Kan det bli problem med skötsel av en anläggning om hotade arter etablerar sig? Kommer allmänhetens intryck påverkas negativt om man låter bli att klippa gräsytor under delar av året? Frågorna kan vara både lätta och svåra att lösa men vad gäller den biologiska mångfalden kan även enkla åtgärder ge snabba, positiva effekter.

För att inspirera till insatser för att främja artrikedom kommer här ett axplock av redaktionellt material på temat. Här kan du bland annat läsa om hur dagvattendammar kan skötas och utformas för att gynna växt- och djurliv, samtidigt som andra intressen tillgodoses.

Dagvattendammar gynnar biologisk mångfald

I en studie vid Uppsala universitet från 2019 har forskare funnit att anlagda dagvattendammar kan gynna den biologiska mångfalden. Forskarna har använt trollsländor som mått för den biologiska mångfalden och bland annat kommit fram till att mängden vegetation i en dagvattendamm utgör en viktig faktor. Till artikeln

Nyanlagd dagvattendamm i Ulleråkers sjukhuspark i Uppsala

Dagvattendammar som biodiversitet-hotspots?

Ett examensarbete från 2023 har studerat 16 dagvattendammar runt Mälardalen. Resultatet visar på en hög korrelation mellan flikighet och biodiversitet. Till examensarbetet

Myggor i dagvattenanläggningar – ett stort problem?

En vanlig invändning mot dagvattendammar eller anlagda våtmarker är att närboende oroar sig för att de ska leda till fler stickmyggor. I en intervju från 2020 intervjuas myggforskarna Anders Lindström och Disa Eklöf från SVA om hur riskerna med myggor i dagvattenanläggningar egentligen ser ut. Till artikeln

Vårsvämmygga, Aedes sticticus – känd för att orsaka stora problem i bland annat Nedre Dalälven men ingen typisk art för dagvattenanläggningar. Foto: Anders Lindström, SVA

Växternas viktiga roll i dagvattenrening

Under ett webbinarium 2021 berättade Andreas Hellström från Vegtech om växternas viktiga roll i dagvattendammar och om vad man bör tänka på gällande växtsystem och val av arter. VA-guiden deltog och sammanfattar det viktigaste från webbinariet. Till artikeln

Film om att skapa mervärden i dagvattendammar

I dagvattendammarna Visingedammen och Skogbergadammen visar Andreas Jacobs, VA-projektör från Täby kommun och årets VA-hjälte 2024, hur estetiska värden och rekreation kan kombineras med åtgärder för ökad biologisk mångfald.

Filmen är producerad 2016 inom projektet ”Goda exempel på dagvattenlösningar i Stockholms län” som är ett samarbete mellan Sigtuna vatten och renhållning, Täby kommun, Stockholm Vatten, VA-guiden och WRS med stöd från Stockholms läns landsting.

Hur motverkas tillväxt av alger i dagvattendamm?

I ett expertsvar från 2017 svarar Yvonne Byström, tidigare WRS, på hur man kan motverka tillväxt av trådalger i en nyanlagd dagvattendamm med makadambotten. Till expertsvaret

Digitala våtmarksfloran

Du har väl inte missat att den digitala våtmarksfloran på Våtmarksguiden? Här hittar du bilder och information om vanliga växter du kan hitta i våtmarker och dagvattendammar. Till våtmarksfloran

Gul svärdslilja, Iris pseudacorus. Foto: Ville Feltelius, VA-guiden.