Start Taggar Ekonomi

Tagg: Ekonomi

Drivkrafter för hållbar dagvattenhantering. VA-Forsk Rapport Nr 2007-04. Svenskt Vatten.

Målsättningen med detta projekt är att inventera drivkrafter som används i Sverige och internationellt och som leder mot en hållbar hantering av dagvatten. Några...

Klassificering av dagvatten och recipienter samt riktlinjer för reningskrav. Del 3, Rening av dagvatten – Exempel på åtgärder och kostnadsberäkningar, Stockholm Vatten 2001.

Alla sjöar i Stockholm är påverkade av sitt läge i en tätbefolkad region. I stadslandskapet kan regn och smältvatten förorsaka problem. Det vatten som...

Vägmaterialets bidrag till dagvattenföroreningarna inom Stockholms stad. Examensarbete SU, 2001.

Detta examensarbete är en studie som syftar till att åskådliggöra vägmaterialets och vinterväghållningens påverkan på dagvattnet i Stockholm. Arbetet består av en kunskapssammanställning om...

Hårdgjorda ytor som underlag för dagvattentaxa.

Bildunderlag till föredrag av Sara Wiman, METRIA.  

Fjärranalys (och GIS) som underlag för dagvattentaxa. FVIT möte, 2009.

Föredrag av Nils Kellgren och Annika Åström (Sweco Environment) om fjärranalys och GIS som underlag för dagvattentaxa vid FVIT-möte på Tyresö Slott, 2009.

Dagvattentaxor. Rikskonferensen Avlopp & Kretslopp, 2008.

Föredrag av Knut Bennerstedt, Urban Water, om dagvattentaxor vid rikskonferensen Avlopp & Kretslopp i Linköping 2008.

LOD-bidrag – en morot vid nyexploatering. Rikskonferensen Avlopp & Kretslopp, Linköping 2005

Föredrag av Hanna Andersson, Örebro kommun, vid rikskonferensen Avlopp & Kretslopp i Linköping 2005.

Senaste artiklarna