VA-nämndens dom i tvist om avgift för vägdagvatten

    Stockholm Vatten och Trafikverket ligger sedan fler år i tvist om avgiften för vägdagvatten. Statens VA-nämnd har nu meddelat sitt beslut som enkelt kan beskrivas som 1-1 till parterna. Stockholm Vatten fick rätt för sin modell för att beräkna vägytan, vilket i sin tur är en parameter som påverkar hur stor avgiften blir. Trafikverket fick rätt när det gällde trafikintensitetens betydelse för storleken på avgiften.

    Stockholm Vatten har redan lämnat in en överklagan av domen. Det finns behov av ett prejudicerande fall eftersom flera kommuner använder samma modell för beräkning av dagvattentaxan för vägar.

    Läs mer på Stockholm Vattens hemsida.