Avlopp till åkermark – hur ska vi se på smittrisken från toalettavfall respektive slam?

Spridning av avloppsfraktioner på åkermark. Den 6 oktober 2014 kom en dom från mark- och miljööverdomstolen (M 8408-14) där de fastslog att det var rätt av Miljöförbundet Blekinge Väst att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från en personaltoalett till en gödselbrunn för att undvika risk för smittspridning. Det rör sig om en personaltoalett i en stallbyggnad som bara används vid enstaka tillfällen och avloppsvattnet beräknas utgöra 0,002 % av den totala gödselvolymen. Vid spridning följs kraven i slamkungörelsen (SNFS 1994:2 Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket) d.v.s. gödseln sprids på areal för spannmålsodling och plöjs ner inom 4 timmar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.