Samtal om avloppsrådgivning och styrmedel

Från vänster: Anders Grönvall, Sara Linde, Anna Ericsson

Fredagen den 3 november träffade Avloppsguidens användarförening utredningen Hållbara vattentjänster. Anna Ericsson, ordförande för föreningen och Björn Eriksson från VA-guiden mötte utredaren Anders Grönvall och sekreteraren Sara Linde.

Det var ett trevligt möte med stor diskussionslust. Utredningen förväntas redovisa sina förslag i början av 2018 och kommer att finnas med som en del i programmet under Vatten Avlopp Kretslopp i Gävle, 21-22 mars.

Anders berättade om utredningen och de frågor som den fördjupar sig i. När det gäller små avlopp vrider och vänder man på den så kallade styrmedelskedjan som kan öka åtgärdstakten av bristfälliga anläggningar och öka kretslopp av näringsämnen från små avlopp.

Anna presenterade föreningen och beskrev miljöinspektörernas situation. Samtalet kretsade kring handläggningen, dess förutsättningar samt information och rådgivning. Utredningen ska bland annat svara på hur avloppsrådgivningen kan förbättras.

Enkät på gång

Med utgångspunkt från mötet har styrelsen för Avloppsguidens användarförening bestämt sig för att fråga medlemmarna lite mer om handläggningen och framförallt om behovet av rådgivning. Användarföreningen och VA-guiden återkommer i frågan och ska försöka vara måttfulla i antal frågor och omfång.

VA-guiden tar upp frågan i det nätverk av va-rådgivare som har träff på distans den 11:e december.

Utredningen har gjort ett par studiebesök, framförallt hos kommuner, och har ett expertråd som träffas regelbundet. Utredningen har även en Facebooksida för den som vill hålla sig uppdaterad.

Utredningen Hållbara vattentjänster

Här följer en sammanfattning av utredningens uppdrag med fokus på små avlopp.

Utredningen tillsattes i maj 2017. Här hittar du länk till utredningens direktiv

Sammanfattat

”En särskild utredare ska se över kommunens skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. En utgångspunkt är att det ska vara enkelt för den enskilda fastighetsägaren att göra rätt genom korrekt tillgänglig information om lämplig va-lösning utifrån de lokala förutsättningarna. Utredaren ska bl.a. föreslå

  • hur lagen om allmänna vattentjänster kan ändras avseende kommunens ansvar för vatten och avlopp i ett större sammanhang, förutsatt att ett behov är identifierat,
  • en central tillsynsvägledande myndighet för kommuners skyldighet att tillhandahålla allmänna va-tjänster och tillämpningen av 6 § lagen om allmänna vattentjänster,
  • kostnadseffektiva styrmedel som ökar åtgärdstakten för små avlopp och återvinning av näringsämnen. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018.”

Hur kan åtgärdstakten och återvinning av näringsämnen öka avseende små avlopp?

I sin redovisning från 2013 Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar konstaterar Havs- och vattenmyndigheten att åtgärdstakten är alltför låg och att fastighetsägarna saknar incitament för att åtgärda en undermålig anläggning.

”[…] Det finns skäl att utforma kostnadseffektiva styrmedel som påskyndar åtgärdstakten för de små avloppen. Utredaren ska analysera vilket eller vilka styrmedel som har bäst förutsättningar att vara verkningsfulla och kostnadseffektiva.

En utgångspunkt för arbetet bör vara att reglerna ska vara enkla att tillämpa och kontrollera och inte medföra gränshandelsproblem eller på annat sätt stå i strid med EU-rätten eller Sveriges internationella åtaganden och inte negativt påverkar bostadsbyggande på landsbygderna. Små avlopp kan utgöra källan för lokala kretslopp av växtnäring.

Möjligheten att stimulera kretslopp och näringsåtervinning från små avlopp behöver utredas. Utredaren ska föreslå

  • de styrmedel som har bäst förutsättningar att vara verkningsfulla och kostnadseffektiva för att öka åtgärdstakten för små avlopp,
  • hur avloppsrådgivningen kan förbättras,
  • analysera hur återvinningen av näringsämnen kan öka och,
  • författningsändringar med syfte att öka återvinning och kretslopp av näringsämnen från små avlopp.

Avloppsrådgivning

”Att välja avloppsanläggning är en utmaning för den enskilda fastighetsägaren. I vissa kommuner har man anställt en lokal avloppsrådgivare som är skild från myndighetsutövning såsom att förelägga och pröva ansökningar. Rådgivaren vägleder enskilda fastighetsägare och de som överväger gemensamhetsanläggningar. I Finland har man infört en avgiftsfri va-rådgivning i vissa områden. Rådgivarna svarar på frågor via internet och telefon och i vissa fall ges också fastighetsspecifik rådgivning. Förbättrad rådgivning i avloppsfrågor skulle underlätta för fastighetsägaren och skulle kunna ha en positiv effekt på åtgärdstakten.”

Flexiblare LAV

” […] Så som lagen ser ut i dag saknas dock incitament för fastighetsägarna att ordna va genom samverkan mellan fastighetsägarna. I syfte att kostnadseffektivt minska utsläppen från små avlopp bör alternativ till den kommunala skyldigheten att ordna allmänna vattentjänster i större sammanhang utredas. […]”

En central tillsynsmyndighet för kommuners skyldighet att ordna allmänt vatten och avlopp?

Utredaren ska

  • ta ställning till om tillsynsvägledning behövs för att åstadkomma en likvärdig tillämpning av kommunernas skyldighet att tillhandahålla va enligt lagen om allmänna vattentjänster, och
  • lämna förslag på central myndighet för detta ändamål.