Uppföljande besök och utvärdering av tillstånd av små avlopp – referat från webbinarium 7/10 2021

Den 7 oktober 2021 berättade Södertälje och Halmstad om sina erfarenheter från sina LOVA-projekt där de utvärderat sin prövningsprocess och bedrivit tillsyn på relativt nya små avlopp. Båda projekten har följt upp anläggningar med fosforfilter.

– Det behövs uppföljning och egenkontroll av fosforfilter.
Tuuli Kivimäki, Södertälje kommun

– Så viktigt att kräva specifikt underlag i ansökan.
Sofie Jerslid, Halmstads kommun

Webbinariet var projektens slutseminarium och arrangerades av Ecoloop och VA-guiden och lockade drygt 100 deltagare. Presentationerna från Ecoloop, Södertälje och Halmstad hittar du i slutet av denna artikel. Projekten heter Kvalitetssäkring av nya små avlopp genom uppföljande besök och utvärdering av tillstånd.

Bygger på tidigare projekt om uppföljning

Marie Albinsson vid Ecoloop samordnar LOVA-projekten och knyter samman erfarenheterna från projektomgången 2019-2020 (omgång 1) med projekten i Södertälje och Halmstad (omgång 2). Slutrapport från omgång 2 beräknas vara klar under oktober 2021. En tredje omgång LOVA-projekt för att kvalitetssäkra tillståndsprocessen med uppföljande besök pågår under 2021 och 2022.

Marie sammanfattade motiven till projekten:

  • Utvärdering av uppföljande besök på nyanlagda anläggningar
  • Gemensam metod för enhetligare tillsyn och test av ”ny” utrustning
  • Utvärdering av vad som kan göras annorlunda i tillståndsprocessen

Marie visade projekten och webbinariet i relation till tidigare projekt och tydliggjorde att projekten bygger på en rad tidigare projekt om uppföljning.

Tidslinje apropå projekt för uppföljning med mera sen 2015. Maries bild från presentationen har kompletterats en aning av VA-guiden. Klicka för en större bild!

VA-guiden samlar information och bakgrund till projekten här

Projekten har inte utvärderat enskilda produkter

Via möteschatten kom en fråga om vilka märken av reningsverk som utvärderades i projekten och om man kan se någon tydlig skillnad när det gäller tillverkare eller reningsteknik. Marie svarade att man inom projekten har valt att inte lyfta inte fram enskilda produkter eller fabrikat. Fokus har legat på den uppföljande verksamheten och utvärderingen av miljökontorens tillståndsprövning. Projekten har inte varit designade för att utvärdera olika produkter.

Södertäljes tillsyn av anläggningar med fosforfilter

Tuuli Kivimäki och Helena Skeri från Södertäljes miljökontor berättade att de sökte medel för att utvärdera 20 anläggningar men att projektet fick ett mindre LOVA-bidrag än vad de önskade. De har besökt 10 anläggningar varav 7 hade fosforfilter.

Filtren var designade med inlopp i botten så att avloppsvattnet passerar genom filtret nedifrån och upp. Miljökontoret har använt indikerande mätning och tog prov i ytvattnet i filtret. Anläggningarna var 1-4 år och inget byte av fosforfiltret hade skett.

Man tog med sig provet till kontoret för snabbanalys på kontoret. Södertälje var även med i projektet om så kallade surrogatparametrar. Man skickade även prover till laboratorium för analys att jämföra med. Analysresultaten från labbet verkade stämma rätt bra med indikerande mätning.

Tuuli berättade att utifrån uppföljningen av de 7 anläggningarna såg det ut som att om pH verkar bra (tillräckligt högt) verkar utloppsvärden bra. De såg inte att lågt pH-värde per automatik innebär dåligt reningsresultat. I vissa fall verkade smittskyddet bra även vid ett neutralt pH. Över lag bedömde de att proven med avseende på mikrobiologiska aspekter över lag var låga, det vill säga såg bra ut.

En reflektion över resultaten var att de fann det svårt att säga något generellt apropå filtrens ålder. Södertäljes huvudbudskap var att anläggningarna i första hand behöver skötsel och egenkontroll och att denna behöver följas upp. Det vill säga att anläggningar med fosforfilter bör betraktas som till exempel en anläggning med minireningsverk jämfört med att gå på åldersintervall eller enbart mätning av pH i filtret. Den sammanvägda uppfattningen utifrån observationerna från tillsynen är att anläggningarna har förutsättningar att fungera men att det krävs uppföljning och mätning.

Reflektioner och erfarenheter

Tuuli betonade att deras resultat är begränsat till observationer från 10 anläggningar och att deras mätningar är fråga om stickprov. För att uttala sig säkrare i generella frågor skulle det behövas fler besök över längre tid.

Projektet har lett till en bra dialog med renhållaren och dialogen har resulterat i en strategi för hämtning och omhändertagande av filtermaterial. Renhållaren har register över fastigheter med fosforfilter och skickar listor till miljökontoret över de som bytt, eller inte bytt. Husägaren får en avisering apropå byte och får då en tid på sig att visa att filtret inte behöver bytas.

Vad är det som gör att ett filter blir uttjänt och tappar sin renande funktion? Är det mängden fosfor som belastar filtret eller mängden vatten eller annat? I ett fall hade husägaren satsat på större brunn för att rymma 1000 kg filtermaterial men sett till uppföljande mätning hade det ändå tappat sin renande funktion. Husägaren hade ju tagit till med större volym för att slippa byta lika ofta.

En bra knuff för att komma igång med uppföljning

Sofie Jerslid vid Bygg- och miljöförvaltningen i Halmstad berättade om deras projekt. Sofie ersatte på grund av sjukdom Natasa Lakic som hållit i och arbetat mest med projektet. Sofie menade att projektet var en bra knuff för dem att komma igång med uppföljning.

I projektet har miljökontoret följt upp 20 anläggningar, minireningsverk, som är 1-4 år gamla. Mer än hälften av anläggningarna hade någon form av efterbehandling, vanligast var infiltration eller fosforfälla. Resultaten från uppföljningen visade att ca 90 % av anläggningarna med krav på hög skyddsnivå (miljöskydd) verkade klara kravet på mindre än 1 mg totalfosfor per liter. Ca 35 % av anläggningarna med krav på normal skyddsnivå (miljöskydd) verkade klara mindre än 3 mg totalfosfor per liter. Det vill säga, ca 65 % av anläggningarna med krav på normal skyddsnivå (miljöskydd) verkade ha utsläpp som var högre än 3 mg totalfosfor per liter.

Några lärdomar från projekttillsynen i Halmstad

Projektet har understrukit vikten av att kräva specifikt underlag i ansökan. Hon tog ett exempel om produktinformation och prestandadeklaration. De hade tyckt att det var onödigt att kräva in samma för varje ansökan när de redan hade informationen sedan tidigare. Vid tillsynen kunde det dock bli ett problem om det inte var helt klart vilken modell av produkten som verkligen var installerad och vilka kontrollpunkter som gäller.

Projektet underströk även frågan om att det behöver klargöras vad service innebär för en viss anläggning, annars blir det lätt luddigt då service kan tolkas tämligen olika.

Slutligen poängterade Sofie att en lärdom för dom var att involvera flera personer inom förvaltningen i projektet. Det blir betungande och sårbart om projektet hänger på en person samt att det handlar om att dra lärdom av förvaltningens gemensamma arbete.

Apropå provtagning av fosforfilter

En följdfråga från möteschatten om provtagning.

– När det gäller fosforfällan, hur tror ni att provtagning på ytan i förhållande till efter reningen påverkar resultatet?

Katarina Knutsson från VA-guiden tipsade om ett expertsvar som MRV skrivit apropå fosforfilter och bland annat provtagning av pH. Från svaret:

  • Kontrollera att filtret installerats korrekt, till exempel att filtret kopplats in ordentligt så att vattnet inte passerar på sidan om filtret
  • Kontrollera att inte annat vatten än det från avloppet belastar filtret.
  • Kolla också så att det inte är så att pH-prov tagits i en stillastående vattenyta som inte omsatts på ett tag – pH i vatten som exponeras för luft sjunker ganska snabbt.
  • Det är också viktigt att en korrekt kalibrerad pH-mätare används.
  • Om det därefter fortfarande framstår som att det är fel på filtret skall tillverkaren kontaktas.

De menar att pH värdet i vatten som exponeras för luft sjunker ganska snabbt, se expertsvaret, Frågor kring tillsyn av fosforfilter, CE-märkning och för lågt pH i filtren

Hur arbetar andra med byten och uppföljning av fosforfilter?

Björn Eriksson från VA-guiden efterfrågade exempel från kommuner apropå uppföljning och samarbete med renhållaren och fick svar via möteschatten.

Flen

I Flen kan vi ta prov på fosforvärdet efter fosforfällan och om detta är tillräckligt lågt kan detta tjäna som bevis för uppskjutet byte, dock inte längre än 5 år.
Per Almkvist, samhällsbyggnadsförvaltningen i Flen.

Svalöv

I Svalövs renhållningsordning finns krav på hämtning vartannat år. Kravet finns sedan 2014. Man har dock stött på ett problem med de äldre villkoren som anger hur man ska provta och byta sitt fosforfilter. Tillstånden före 2014 står rättsligen över de lokala föreskrifterna i och med tillståndets rättskraft.
Alexander Lindskog, Söderåsens miljöförbund.

Sjöbo

Håller på att upphandla insamling av fosforfällor. Man har många som är gamla, och ytterst få har bytt då det inte funnits system för det. Renhållaren kommer göra på samma sätt som Södertälje, ha två perioder per år.
Malin Ryberg, miljöenheten i Sjöbo.

Hur finansiera uppföljande besök?

Mats Johansson från Ecoloop ledde en avslutande frågestund som bland annat kom att handla om funderingar kring hur miljökontoren ser på finansieringen av uppföljande tillsyn. Tuuli meddelade att man inte tog betalt för besöken inom ramen för projektet. Men om man fann brister på anläggningarna startade man ett tillsynsärende, som vanligt, och tog ut tillsynsavgift.

Hur löser ni det ekonomiskt för att få till uppföljande besök?
I Halmstad pågår interna diskussioner apropå framtida uppföljning. Man ser en fördel med att ta med uppföljande tillsynsbesök som en del av handläggningen av ansökningar.

I Södertälje har man också tittat på möjligheten att ha uppföljande besök inom ramen för handläggning av ansökningar och då addera timmar. En reflektion är att förvaltningen i så fall behöver utökade personalresurser då det innebär många fler tillsynsbesök per år.

Lizette Strömberg från samhällsbyggnadsförvaltningen i Kumla hälsade att de haft rutin för så kallad slutinspektion och följt upp nya anläggningar. Man avser fortsätta med det men ta det som tillsyn och ta ut tillsynsavgift, det vill säga inte som en del av prövningen. Lizette menade att de kommit fram till att de istället behöver lägga mer krut på själva ansökan och dokumentationen av förarbetet och då styra arbetstiden för en ansökan mot det.

Passning till Avloppsguidens användarförening

En inspektör uttryckte sin frustration över att det verkar finnas så stora brister när det gäller skötseln av anläggningarna. Hen efterfrågade tydligare krav på uppföljning likt de förslag som funnits för krav på regelbunden kontroll av små avlopp av en tredje part, som det till exempel finns för sotning.

– Hur kan vi lyfta detta? Vem för vår talan, som faktiskt är de som har erfarenheten av hur det ser ut och vad som gjort nytta?

Björn, som även fungerar som sekreterare åt Avloppsguidens användarförening, åtog sig att föra passningen vidare då nuvarande styrelse inte tagit ställning till frågan. Då utredningen Vägar till hållbara vattentjänster var på remiss diskuterade föreningen frågan vid en träff i Norrköping hösten 2018. De som var med på träffen var helt klart oeniga. Det slutade med att styrelsen inte ställde sig bakom förslaget om avloppsdeklaration. Man menade att övriga förslag för en ökad åtgärdstakt av bristfälliga små avlopp borde förverkligas innan en förändring av avloppsdeklarationens karaktär införs. Läs mer

Marie och Mats tackade alla som deltagit och bidragit. Utifrån deras horisont av att ha samordnat projekten hälsade de

– Prova själv! Testa ny teknik, besök nyanlagda anläggningar, våga granska villkoren i era gamla tillstånd. Går dom att följa upp?
Har ni en projektidé, bolla gärna idén med oss!

Ladda ned

Presentationer från webbinariet 7/10 2021

Relaterat

Södertäljes infobroschyr om byte av fosforfiltermaterial

Kvalitetssäkra tillståndsprocessen LOVA, samlingssida för projektet

Slutrapport omgång 1 (2019-2020)

Egenkontrollen av små avlopp i fokus på slutseminarium för LOVA-projekt, referat från 16 juni 2020