Presentation av expertpanelen för små avlopp på VAK 2023

På Vatten Avlopp Kretslopp 2023 i Helsingborg den 15-16 mars har vi två expertpaneler som svarar på frågor som våra deltagare har skickat in till konferensen.  

Här presenterar vi expertpanelen för små avlopp som kommer svara på era inskickade frågor i programpunkten Fråga experten: små avlopp, onsdag den 15 mars.

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik

Jonas arbetar som miljöjurist och är disputerad Juris doktor. Han har mångårig erfarenhet inom området och är en efterfrågad föreläsare inom miljöjuridik och förvaltningsrätt. Jonas kan mycket om rättsliga frågor kopplade till små avlopp och har bidragit med över 200 små-avlopps-svar i VA-guidens medlemstjänst Fråga experten. Ställ frågor om juridiken kopplad till små avlopp.

Jakob Ottoson, Livsmedelsverket

Jakob Ottoson är mikrobiolog och arbetar på Livsmedelsverket som riskvärderare. Han har forskarbakgrund och lång erfarenhet av att värdera olika smittrisker, från bland annat avloppsvatten. Ställ frågor till Jakob om till exempel skyddsavstånd, UV-brunnar, virusreduktion i fosforfällor och allt annat som rör smittskydd kopplat till små avlopp.

Bodil Eriksson, Avloppsguidens användarförening

Bodil Eriksson är ordförande i Avloppsguidens användarförening och arbetar även som miljöinspektör på Örebro kommun sedan 2017. Hon arbetar uteslutande med små avlopp och gemensamhetsanläggningar upp till 200 pe vad gäller tillsyn och prövning, och olika utvecklingsprojekt samt avdelningens interna Ecos-grupp. Bodil bidrar med inspektörens perspektiv och sina erfarenheter från handläggning av ärenden om små avlopp.

VVS-Fabrikanternas Råd

VVS-Fabrikanternas Råd är VVS- och VA-industrins branschorganisation. Bland rådets medlemmar finns bland annat företag som tillverkar och marknadsför produkter för små avlopp. VVS-fabrikanterna representeras här av Jimmy Nidkell från Uponor och Gustav Hedlund från Topas. Ställ frågor om avloppsteknik, CE-märkning, tillverkarnas syn på uppföljning av anläggningar och allt som hör till avloppsprodukter.

MRV (branschorganisationen för EN-godkända minireningsverk)

MRV är branschorganisationen för EN-godkända minireningsverk. I panelen representeras de av talespersonen Terje Skaarnes. Ställ frågor om allt kring prefabricerade produkter, såsom tekniska frågor kring minireningsverk, CE-märkning, service och underhåll eller efterpolering.

Havs- och vattenmyndigheten

Åsa Gunnarsson och Bodil Forsberg har tagit fram Havs- och vattenmyndighetens vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp. Ställ frågor som rör vägledningarnas innehåll, Havs- och vattenmyndighetens tolkning av lagstiftningens krav samt myndighetens ansvar och roll.