Start Taggar Våtmark

Tagg: Våtmark

Myggor i dagvattenanläggningar – ett stort problem?

De flesta som hör ordet ”myggor” tänker nog på ett ihärdigt surrande eller på kliande myggbett. När det blir allt vanligare att rena och...

Våtmarkers hydrologiska betydelse utvärderas i nytt projekt

Våtmarkers hydrologiska ekosystemtjänster ska utvärderas i ett nytt samarbetsprojekt mellan SMHI, SLU, Uppsala Universitet och Universitetet i Zürich. Nu söker man efter kunniga personer...

Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten

Det är inte alltid helt enkelt att veta vilken dagvattenanläggning som passar i en viss typ av situation. I en SVU-rapport från 2019 sammanställs...

Flaskhalsar vid skötsel och drift av anlagda våtmarker och dammar

Skötsel och drift av dagvattenanläggningar är något som behöver lyftas fram. Rätt underhåll är en förutsättning för att en anläggning ska fungera som det...

Metoder för groning av vattenväxter

Genom att använda så kallade groningsmetoder kan det tidskrävande och svåra arbetet med att separera och identifiera frön från sediment underlättas. Denna handbok beskriver...

Reningsprocesser och biologin i våtmarker

Våtmarksintresserade samlades för en utbildningsträff i Uppsala den 19 november för att lyssna till de erfarna våtmarksforskarna Karin Tonderski och Börje Ekstam som under...

Ny studie om läkemedelsrening i spillvattenvåtmarker

Ett nyligen publicerat examensarbete vid Uppsala Universitet visar att spillvattenvåtmarker har god potential att rena ett brett spektrum av vanligt förekommande läkemedelsrester i avloppsvatten. Under...

Miljoner till vattenparksprojekt

Boverket ger Västerås stad 2,3 miljoner kronor i bidrag för att anlägga en vattenpark. Vattenparken kommer att anläggas i området Johannisberg i Västerås. Syftet är...

VA-guiden Reportage: En våtmark med flera syften

En våtmark vid Hamrebäckens utlopp ska minska belastningen av näringsämnen och föroreningar till Mälaren. Det nyligen anlagda våtmarksområdet har samtidigt redan hunnit blivit ett...

Kunskapsunderlag om våtmarkers ekologiska och vattenhushållande funktion. NV, 2017

Naturvårdsverket fick i augusti 2017 av regeringen i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om våtmarkers ekologiska och vattenhushållande funktion, något som också VA-guiden tidigare...

Senaste artiklarna