Start Taggar Våtmark

Tagg: Våtmark

Naturvårdsverket ska ta fram underlag om våtmarker

Regeringen har gett i uppdrag åt Naturvårdsverket att i höst ta fram ett kunskapsunderlag om våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet. Detta är del...

PM: Reningskrav för dagvatten, Göteborgs stad (2016)

Utdrag ur rapport Syftet med detta PM är att klargöra vilken typ av rening som krävs beroende på den avvattnade ytan och vilken recipient dagvattnet...

Dagvattenvåtmark fungerar utmärkt efter 19 år. Reportage 2016

Dagvattenvåtmarkers långtidsfunktion har tidigare varit osäker. Ingen har utvärderat deras funktion över en längre period än 5-10 år och många utredningar är endast ögonblicksbilder....

Långtidsfunktion hos en 19-årig dagvattenvåtmark, SVU rapport 2016

Utdrag ur referat Anlagda dagvattenvåtmarker används ofta för fördröjning och rening av dagvatten. Trots tveksamheter när det gäller långtidsfunktionen hos de här våtmarkerna har ingen...

Alternativ hantering av dag- och dräneringsvatten. Exjobb 2007

Utdrag ur sammanfattningen Traditionellt har dagvatten avletts i slutna ledningar från urbana områden, vilket har medfört en del problem. Ledningssystemen belastas allt kraftigare av växande tätorter...

Hur organiserar vi skötsel av öppna reningsanläggningar?

Det var temat för det tredje seminariet i LOVA-projektet "Kunskapslyft för skötsel av öppna vattenreningsanläggningar" som pågår 2015-2016. Träffen i Västerås mynnade ut i...

Våtmarker fångar mer näring än man tidigare trott

Jordbruksverket har sammanställt och analyserat mätningar från våtmarker som ingår i landsbygdsprogrammet. Resultaten har visat att våtmarker avskiljer kväve, men framför allt fosfor, i...

Näringsavskiljning i anlagda våtmarker i jordbruket

Utdrag ur rapporten Författarna till rapporten har på uppdrag av Jordbruksverket sammanställt och analyserat tidigare mätningar av avskiljning av näringsämnen i anlagda våtmarker. Resultaten på...

Utvärdering våtmark vid Brista kraftvärmeverk. Exjobb 2015

Utdrag ur referatet Exjobbet utfördes på Brista kraftvärmeverk i Sigtuna där varmt rökgaskondensat bildas som innehåller höga halter av bland annat ammonium och vissa tungmetaller....

Exempelsamling dagvattenhantering, Uppsala 2014

Den här rapporten är en fristående del av Uppsalas dagvattenprogram som i sin tur utgör en del av Uppsalas övergripande planering för att uppfylla...

Senaste artiklarna