Över 80 procent av Upplands vattendrag uppnår inte god ekologisk status

Fyrisån, ett av flertalet vattendrag i Uppland som, enligt Länsstyrelsens inventering, inte uppnår god ekologisk status.
Länsstyrelsen i Uppsala har genomfört inventering och statusklassificering av länets yt- och grundvattenförekomster. Inventeringen visar bl a att över 80 procent av vattendragen och sjöarna inte uppnår god ekologisk status.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.