Fem behov för kommunernas klimatanpassning

Alla kommuner måste fatta beslut om att avsätta tid och resurser för ett systematiskt klimatanpassningsarbete. Det skriver Hanna Matschke Ekholm, IVL Svenska Miljöinstitutet och Staffan Moberg, Svensk Försäkring i en debattartikel i Dagens samhälle.

Kommunerna har en central roll i arbetet med att minska samhällets sårbarhet för klimatförändringarna. Samtidigt visar den kommunkartläggning som IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring gjort att många knappt påbörjat sitt klimatanpassningsarbete.

Vad krävs då av kommunerna för att möta utmaningarna med ett förändrat klimat? Artikelförfattarna listar fem behov:

  • Analysera hur kommunen påverkas. Alla kommuner behöver analysera hur de kommer att påverkas av extrema väderhändelser och långsiktiga klimatförändringar. Fler kommuner behöver också bli bättre på att analysera konsekvenserna av tidigare händelser och använda kunskapen framåt.
  • Arbeta systematiskt. Kommunernas klimatanpassningsarbete behöver vara långsiktigt och systematiskt. Alla kommuner måste utforma strategier för att se till så att sårbarheter minskar och framtida bebyggelse är robust genom hela dess livslängd.
  • Politisk vilja är avgörande. Besluten om att arbeta med klimatanpassning måste fattas på politisk nivå. De kommuner som har kommit långt i sitt klimatanpassningsarbete framhåller politisk vilja och mandat som framgångsfaktorer.
  • Samverka mer. Samverkan behöver stärkas, såväl internt mellan olika förvaltningar och kommunala bolag som externt med exempelvis fastighetsägare och försäkringsbolag. Dessutom bör klimatanpassningsarbetet involvera flera olika kompetenser och ske sektors- och förvaltningsövergripande.
  • Öka stödet till kommunerna. Kommunerna behöver stöd från staten genom nationella riktlinjer och med ökade resurser till klimatanpassningsarbetet. Dessutom behöver många kommuner hjälp med lärande exempel, där anpassade forum för samverkan och dialog för klimatanpassningsarbete kan vara ett sätt.

Debattartikeln kan läsas i sin helhet här.