Dokumentation från VAK 13-14 mars 2019

Vatten Avlopp Kretslopp är den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med dagvatten, va-planering och små avlopp. Varje år deltar flera hundra tjänstemän, konsulter, utställare och branschexperter för att få inspiration, knyta kontakter och inhämta den senaste forskningen och de senaste erfarenheterna. Här hittar du presentationer från konferensen 2019.

Årets konferens hade temat Från källa till hav – vatten, näringsämnen och föroreningar och ägde rum på Hotel Tylösand. Dagarna bjöd på innehållsrikt mingel, givande möten och både gemensamma föredrag och parallella seminarier.

Nedan hittar du vår dokumentation från föredragen som åhörarkopior:

Gemensam förmiddag onsdag 13 mars

Source2Sea, så arbetar Havs- och vattenmyndigheten med vatten i ett avrinningsområdesperspektiv – Jakob Granit, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten

Slutet är nära! En provokation om framtidens va – David Nilsson, föreståndare KTH Vattencentrum

Halmstad kommunicerar värdet av vatten – Ellinor Waldemarson, kommunekolog  Halmstads kommun och Mattias Leijon, förvaltningschef LBVA

VA-aktuellt:
Havs- och vattenmyndigheten om regionala vattenförsörjningsplaner – Margareta Lundin Unger, utredare Havs- och vattenmyndigheten

SGU om regeringsuppdraget om grundvatten och dricksvatten – David Eveborn, Sveriges Geologiska Undersökning

Naturvårdsverket om aktuella uppdrag inom dagvatten – Pontus Cronholm, handläggare Naturvårdsverket

Avfall Sverige om statliga utredningen om slam och fosforåterföring – Jenny Westin, rådgivare Avfall Sverige


Seminarium 1. Bättre prövning av små avlopp

Ny vägledning för prövning av små avlopp – Åsa Gunnarsson och Bodil Forsberg, Havs- och vattenmyndigheten

Smart miljöinformation om små avlopp – Markus Edström och Annica Magnusson, Havs- och vattenmyndigheten

Nytt i vägledningen om grundvatten och provgropar – David Eveborn, Sveriges Geologiska Undersökning
Animerad illustration av varierande grundvattennivåer 1989-2019

Så förbättrar vi tillståndsprocessen – VA-guiden ledde diskussion och erfarenhetsutbyte
Kommer inom kort: sammanställning av deltagarnas förslag och svar på frågor via Mentimeter.


Seminarium 2. Skyfallshantering – från plan till praktik

Vägledning till skyfallskartering – Erik Bern, MSB och Erik Mårtensson, DHI

Så kan vi tillsammans göra plats för vattnet – Kristina Hall, VA SYD

Klimatanpassning i Getinge – Översvämningsskydd, naturvård och rekreation på en och samma gång – Ellinor Waldemarson, Halmstads kommun

Försäkringsbranschen om hållbart byggande och stigande vattennivåer – Staffan Moberg, Svensk Försäkring


Seminarium 3. VA-planering 2.0

Så här jobbar vi vidare med va-planen – Lennart Lorick, Falkenbergs kommun

Kommunikation kring va-föreningar utvecklar vår va-planering – Ulrika Haij och Hannes Rydberg, Kungsbacka kommun

Va-planering, det blir aldrig som man tänkt sig – Hans Sandberg, Umeå kommun

Va-planeringens utmaningar – Diskussion mellan myndigheter och kommuner


Seminarium 4. Från källa till källare – hantering av stigande vattennivåer

Havsnivåhöjning – nu och i framtiden – Signild Nerheim, SMHI

Vattnet i Göteborg – perspektiv från beställare och konsult – Mattias Salomonsson, Sweco och Glen Nivert, Göteborg Kretslopp och Vatten

Risk för översvämningar i Falsterbonäset – Anna Möller, Vellinge kommun


Seminarium 5. Fråga experten – små avlopp

Expertpanelen tog sig an på förhand inskickade frågor. Frågorna rörde juridik, handläggning, hydrogeologi och marktekniska aspekter samt tekniska lösningar för små avlopp.

Konferensens expertpanel:

  • David Eveborn, SGU
  • Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik
  • Maria Hübinette, Din VA-konsult och Kungälvs kommun
  • Hanna Karlsén, Topas vatten (representant från VVS-fabrikanternas råd)
  • Patrik Ellis, BAGA water technology (representant från VVS-fabrikanternas råd)

Gemensam förmiddag torsdag 14 mars

Expertsamtal i morgonsofforna

Vattenbrist och återanvändning av vatten – Anna Wallerfors, Region Halland; Rolf Larsson, Lunds Tekniska Högskola och Birger Wallsten, dricksvattenexpert Svenskt Vatten

Hur ska vi få folk att förstå? – Lars-Olof Johansson, miljöpsykolog Göteborgs Universitet och Nina Steiner kommunikatör, VA SYD

Avlopp & Kretsloppspriset 2019

Pristagare 2018 – Marinette Hagman, forsknings- och utvecklingsansvarig NSVA
Film om projektet H+

Utdelning av Avlopp & Kretsloppspriset 2019: Mälarenergi
Läs mer


Seminarium 6. Dagvattenhantering – åtgärdsarbete i teorin kontra verkligheten

Ny metod för beräkning av åtgärdsbehov för dagvattenrening från planområden utifrån beräknad acceptabel belastning kopplat till miljökvalitetsnormer  – Thomas Larm, StormTac

Optimering av åtgärdsförslag med hänsyn till både vattenkvalité och skyfallshantering – Markus Petzén, DHI

Utvärdering av växtbäddars funktion, Vikten av rätt utformning, installation och underhåll – Godecke Blecken, Luleå Tekniska Universitet


Seminarium 7. Kretslopp på kartan

Kretsloppsprojekt i Sverige – Ebba af Petersens, WRS/VA-guiden

Kraftsamling för cirkulära robusta system – Maria Lennartsson, Stockholms stad och Elisabeth Kvarnström, RISE

Hushållningsprincipen och va: 20 år utan rättspraxis – Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik


Seminarium 8. Skydda och spara vårt vatten

Handbok för strategisk kommunal vattenplanering – Jenny Enberg, Länsstyrelsen i Stockholm

Vattenskyddsområde i en växande stad, hur funkar det? – My Olausson och Henrik Kjellgren, Laholmsbuktens VA

Storsudret på Gotland, hushållning med grundvatten, regnvatten och avloppsvatten – Micael Tiouls, Region Gotland

Svensk Vattens perspektiv på att skydda och spara vårt vatten – Birger Wallsten, Svenskt Vatten


Seminarium 9. Tillsyn och digitalisering av små avlopp

Så arbetar kommunerna med tillsyn, axplock från enkät – Björn Eriksson, VA-guiden

Tillsyn, taxor och tydlighet – Stefan Engblom och Maria Högqvist, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

E-tjänster och digitala verktyg i handläggning av små avlopp – Karolina Röstlund och Matilda Ullström Norrtälje kommun


Entreprenörstorsdag

Välkommen! Vad händer inom området små avlopp? – Ebba af Petersens, VA-guiden

På gång i Halmstads och Laholms kommuner – Martina Sjögren, Halmstads kommun och Lina Johansson, Laholms kommun

Grundvattennivåer och skydd av dricksvattentäkter – David Eveborn, SGU

Tillsyn nu och i framtiden – Helen Nilsson, Falkenbergs kommun

Placering av slamavskiljare och fosforfällor – Mattias Pettersson, MP Service

Hur kopplar vi samman kunder med avloppsentreprenörer i ett tidigt skede? – Calle Lindblom och Patrik Johansson, Näringsliv i Halmstad och Laholm

Undvik fallgropar när du jobbar åt privatpersoner! – Maskinentreprenörerna

Erfarenheter från leverantörer